Nytt om regler

(2005)

Forskrift om regionale verneombud
Det er foretatt en justering av avgiften som finansierer ordningen med regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen. Det er arbeidsgiverne som finansierer ordningen. Justeringen innebærer at arbeidsgiverne skal betale en avgift på 0,065 prosent av lønnsutgiftene til Fondet for regionale verneombud. Avgiften lå tidligere på 0,075 prosent. Endringen trer i kraft 1. januar 2006.

Ny forskrift om storulykker
Det er fastsatt ny forskrift om storulykker. Forskriften, som skal forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og begrense konsekvensene av slike ulykker, trådte i kraft 1. juli i år og erstatter tidligere forskrift med nesten samme navn. (Best.nr. 562)

Ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
DSB sender ut forslag til ny forskrift på dette området til høring. Den nye forskriften skal erstatte to eldre forskrifter, om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg og tilsvarende forskrift for høyspenningsanlegg.

Skredfaren kan reduseres
Grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanleggingen kan bedre sikkerheten mot skred og andre naturkatastrofer. DSB arbeider for å styrke lovverket, slik at skadene i forbindelse med naturkatastrofer og ekstremvær i fremtiden kan bli mindre omfattende.

Mindre løsemidler i maling og lakk
Nye krav gjør at innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling og lakk reduseres. SFTs forslag er nå fastsatt av Miljøverndepartementet.

Mye tungmetaller fjernet
Mudring i Kamfjordkilen i Sandefjord har fjernet store mengder tungmetaller, PCB, TBT og PAH. Det etablerte gruntvannsdeponiet fungerer meget bra, og vannkvaliteten i kilen er betydelig bedret. En gjenværende utfordring er transport av forurensede partikler inn i kilen. Arbeidsmiljø nr. 8- 2005

Personvern og cookies