Nytt om regler

(2005)

Arbeidsmiljøloven endret Lov om lønnsgaranti
Egen forskrift om vibrasjoner
Begrenser enkelte kjemikalier
Utfasing av PCB i lysarmatur
Bedre støykartlegging
HMS-forskrifter for petroleum endret   

7. ledd i arbeidsmiljølovens paragraf 46 A er opphevet. Endringen gjaldt unntak for militært personell, og trådte i kraft 1. januar2005. Lovens paragraf 1 er endret. Endringen består i at grensen for hva garantien dekker er redusert fra tre til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Endringen gjelder bare for bo der kravet om konkurs kommer til skifteretten etter at lovendringen trer i kraft. Endringen er å finne i paragrafens tredje ledd første punktum, og trådte i kraft 1. januar 2005.
Arbeidstilsynet har startet arbeidet med en ny forskrift om beskyttelse mot eksponering for mekanisk vibrasjon. Forskriften skal gjennomføre EUs direktiv når det gjelder minimumsdirektiv som inneholder grenseverdier for eksponering og tiltaksverdier. Videre stilles det krav til arbeidsgiver om blant annet risikovurdering, tiltak, helseundersøkelser og informasjon og opplæring av arbeidstakere. Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet innen 6. juli i år.
Fra 2005 endret Norge reglene om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Det gjelder stoffene nonylfenol, oktyfenol og deres etoksilater, azofargestoffer i tekstil og lærvarer og arsenbehandlet trevirke. Dessuten blir høyeste tillatte konsentrasjon av stoffet DEET i insektmidler 20 prosent. Endringene kommer som en følge av EUs begrensningsdirektiv bortsett fra DEET-reguleringen som er en norsk bestemmelse.
Miljøverndepartementet fastslår i forskrift en utsettelse på inntil tre år av fristen for å fase ut PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur. Tidligere forskrift krevde at PCB-holdig armatur skulle tas ut av bruk innen 2005. SFT kunne gi utsettelse på denne fristen i inntil tre år gjennom enkeltvedtak. Det er for å unngå tidkrevende saksbehandling at forskriften er endret.
Miljøverndepartementet har vedtatt et nytt kapittel 5 om støy i forskrift om begrensning av forurensning. De nye reglene trådte i kraft fra nyttår. De nye bestemmelsene er en videreføring av bestemmelsene om innendørs støy og implementering av EUs rammedirektiv for støy. Endringene medfører blant annet bedre samordning av støykartlegging.
Petroleumstilsynet og SFT har fastsatt endringer i de felles utfyllende HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten. Endringene trådte i kraft 1. januar 2005. Arbeidsmiljø nr. 1- 2005

Personvern og cookies