Nytt om regler

(2004)

Den statlige lønnsgarantiordningen
Arbeidsgiverens plikter
Brannvern i kraftforsyningen
Europeisk base viser bedriftenes utslipp
Gruveavrenning kraftig redusert
Skipsfarten skal sikres mot terror    

Sertifikat for anleggsmaskin: Skjemaet gjaldt førstegangssertifisering av maskiner tatt i bruk før 31.12.1994 og er ikke lenger aktuelt. (Best.nr.425 b utgår). Lønnsgarantiordningens formål er å sikre at arbeidstakere får dekket sine lønnskrav m.v. når arbeidsgiver går konkurs. Ordningens formål er derimot ikke å yte stønad til selve bedriften – staten kan kreve sine utbetalinger refundert av arbeidsgivers bo. Brosjyren redegjør for hvem garantien gjelder for, hvilke krav som kan dekkes og hva som ikke dekkes. (Best.nr.429) Brosjyren er utgitt i revidert utgave Denne orienteringen tar sikte på å gi arbeidsgiverne informasjon som kan være til støtte i deres arbeid med å bedre arbeidsmiljøet. Arbeidsgiverens plikter er særlig fastsatt i arbeidsmiljølovens § 14. Orienteringen inneholder drøfting av arbeidsgiverbegrepet og viktige sider ved loven. Videre gis anvisninger blant annet på utformingen av arbeidsplassen, tilrettelegging av arbeidet, forbedringer av arbeidsmiljøet og den organiserte vernetjenesten. (Best.nr. 326) Brosjyren er utgitt i revidert utgave.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet temaveiledningen «Brannvern i kraftforsyningen». Temaveiledningen omfatter alle objekter innen kraftforsyningen, både anlegg i fjell og utendørsanlegg. Hovedfokus i utarbeidelsen av temaveiledningen har vært større anlegg i fjell/under dagen, men temaveiledningen kan også benyttes som rettesnor i forbindelse med brannsikring av mindre anlegg, og anlegg i dagen.
European Pollutant Emission Register (EPER) er en database om utslipp til luft og vann fra rundt 9300 bedrifter i de 15 EU-landene og Norge. Basen offentliggjøres 23. februar. Dessverre har det allerede vist seg at basen operer med feil tall, en Farsund-bedrift, Alcoa Automative Castings har fått feil CO2-tall. Bedriften er oppført med tusen ganger for høye utslipp av karbondioksid i databasen.
Avrenningen av kobber fra gruveområder til norske vassdrag er redusert med over 100 tonn siden 1985. Likevel er det fortsatt lange elvestrekninger med dårlig vannkvalitet og også områder uten liv.
Et svært omfattende internasjonalt nytt regelverk skal sikre skipsfarten mot terroranslag over hele verden. 46.000 skip og 10.000 havner skal sikres mot terrorisme før 1. juli. Kostnadene er enorme. Redere må investere 8 milliarder kroner. Havnene må også sikres for milliarder. Reglene vil bety at Skandinavias travleste fergestrekninger kan bli stengt hvis det varsles om terrorfare. Man vil alltid kunne ramme et skip på åpent hav.

Personvern og cookies