Nytt om regler

(2005)

Internkontrollforskriften endret
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) er endret. Det er gjort noen mindre endringer som består i oppdateringer på aktuelle lover og etater. (B.nr. 544)

Skjema om samtykke er erstattet
Skjema for søknad om Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljølovens § 19 for dagbrudd (B.nr. 324 c) er erstattet med skjema for melding om midlertidig eller skiftende arbeidsplass. Midlertidige arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidet starter, forutsatt at arbeidet varer utover 30 virkedager. (B.nr. 369 e)

Forskrift om seksverdig krom i sement
Forskriften gjelder for produksjon, import og omsetning av sement og sementholdige stoffblandinger som inneholder løselig seksverdig krom. Sement som inneholder seksverdig krom, kan fremkalle kromallergisk eksem ved direkte kontakt med huden over lengre tid. Eksemplagene er langvarige og fører ofte til lange sykemeldingsperioder. Slik allergi kan forhindres ved å stille krav til lavt innhold av seksverdig krom i sement og begrense muligheten for direkte hudkontakt. Forskriften trådte i kraft 25. januar 2005. (B.nr. 489)

Kjemikalieforskriften endret
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) har fått et nytt kapittel 6 A med en ny paragraf 22 A. Bestemmelsen omhandler seksverdig krom og ble vedtatt 25. januar 2005. Forskriften ellers skal sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking. (B.nr. 566)

Reviderer kjemikalieforskrift
SFT foreslår å revidere forskriften om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Endringene vil øke beskyttelsen for helse og miljø. Høringsfrist: 20. mai 2005. Revideringen av regelverket innebærer at rundt 900 stoffer får ny eller endret klassifisering.

Klimagassutslipp fra deponier
I 2003 økte de norske utslippene av klimagasser med 1,3 millioner tonn. Utslippene fra avfallsdeponier utgjorde 3,7 prosent av de samlede klimagassutslippene. SFT og Statistisk sentralbyrå har gått gjennom beregningene av slike utslipp fra avfallsdeponier i 2004 og korrigert noen av forutsetningene for beregningene.

Arbeid med forurenset grunn
På SFTs nettsted kan man nå finne fylkesvis oversikt over arbeidet med forurenset grunn i regi av SFT og fylkesmannen. Det er satt miljømål for 600 eiendommer i Norge, og den nye tjenesten gir status for hver enkelt eiendom. Nettstedet gjør det enklere å følge med på det arbeidet som gjøres på området i hvert fylke.

Trykkpåkjent utstyr
EU-kommisjonen har lagt ut en høring om spesifikke punkter vedrørende lovgivningen om trykkpåkjent utstyr. Høringen er rettet mot myndigheter, tekniske kontrollorganer, produsenter, brukere og andre interesserte parter. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005

Personvern og cookies