Nytt om regler

(2004)

Kjemikalieforskriften Arbeidsmiljømeny for hotell- og restaurantbransjen; utgår
Forskrift om arbeid med ioniserende stråling
Farlig bygg- og anleggsavfall
Livsfarlig etterfylling av propanbeholdere
Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land
Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff   

Forskriftens paragraf 2 er endret og kommentaren til paragraf 2, fjerde ledd utgår. Forskriftens formål er å sikre arbeidstakerens sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking. Forskriften krever at bare arbeidstakere som er funnet helsemessig skikket kan utføre røyk- og kjemikaliedykking. Disse kravene er satt for å beskytte disse arbeidstakernes helse og sikkerhet samt å sikre at helse- og fysiske forhold hos røyk- og kjemikaliedykkere ikke setter andre arbeidstakeres helse og sikkerhet i fare. (Best.nr 566) Brosjyren utgår fordi blant annet forbudet mot røyking på utesteder fra 1. juni 2004 gjør mye av innholdet uaktuelt. (Best.nr. 414)
Forskriften er endret for å samordne den med Helsedepartementets forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. (Best.nr. 187).
Flere avfallstyper ble fra 1. januar 2004 klassifisert som farlig avfall. En SFT-kartlegging viser at en del byggeprodukter, som for eksempel cellegummi til isolasjon av rør og isolasjonsplater til grunnmur, kan inneholde bromerte flammehemmere. Produkter som inneholder enkelte bromerte flammehemmere, skal nå leveres og behandles som farlig avfall når de kasseres.
DSB advarer mot ulovlig etterfylling av propanbeholdere på fyllstasjoner for gassdrevne biler. Fyllingen er risikofylt. Det er stor fare for ulykker, enten under selve fyllingen eller ved senere bruk av propanbeholderne. Propanbeholdere må bare fylles opp til et visst nivå. Gassen utvider seg og må ha mer plass når beholderne utsettes for høyere temperaturer. Ved overfylling er det overhengende fare for at beholderne eksploderer.
Forskriften er vedtatt på nytt med noen få endringer. Forskriften skal sikre at transport av petroleum i rørledningssystem over land skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås.
Denne forskriften, som trådte i kraft 1. mars 2004, medførte at fire andre forskrifter ble opphevet. Forskriften skal sikre at håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et rimelig nivå.

Personvern og cookies