Nytt om regler

(2004)

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) Nye kapitler i arbeidsmiljøloven
Forslag om endring av stillasforskriften og bruksforskriften
Temaveiledning om gassanlegg
Informasjon om koordinering av Storulykkeforskriften
Forskrift om opprydding i forurenset grunn   

Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, sivilforsvarsloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven og lov om elektriske anlegg og utstyr. Publikasjonen inneholder veiledning og kommentarer. Den ble sist endret 1. januar 2004. (Best.nr 455) To nye kapitler i arbeidsmiljøloven vedrørende likebehandling og diskriminering i arbeidslivet er fastsatt i Statsråd. Nytt kapitel 10 A forbyr forskjellsbehandling gjennom hele ansettelsesforholdet. Bestemmelsene er dessuten utvidet til å omfatte valg og behandling av selvstendig næringsdrivende. Flere nye kriterier er inkludert, det er blant annet forbudt å diskriminere på bakgrunn av alder. Dessuten er religion og livssyn tatt med direkte i lovteksten. Det samme er kjønn. Et nytt kapitel 10 B beskytter mot usaklig forskjellsbehandling ved inn- og utmelding av organisasjoner i arbeids- og næringslivet.
DAT foreslår å ta inn et nytt kapittel med generelle bestemmelser om blant annet valg av arbeidsutstyr ved midlertidig arbeid i høyden og detaljerte bestemmelser om bruk av stiger, stillaser og tau i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Dessuten foreslås det å flytte noen bestemmelser over fra stillasforskriften. Saken er ute på høring med høringsfrist 16. juni.
Forskrift om brannfarlig eller trykkutsatt stoff trådte i kraft 1. mars 2004. DSB har utarbeidet en temaveiledning om gassanlegg til denne forskriften. Temaveiledningen gjelder alle typer gassanlegg for brannfarlig gass og omfatter plassering, montering, bruk/drift, vedlikehold og kontroll. Temaveiledningen om gassanlegg erstatter veiledning om propan i storkjøkken og veiledning om LPG-anlegg. Flere temaveiledninger til Forskrift om brannfarlig eller trykkutsatt stoff er under utarbeidelse.
Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften har etablert et område på HMS-etatenes felles nettsted, hmsetatene.no. Her gis informasjon om storulykkeforskriften og om myndighetskoordineringen som styres av DSB, med lenker blant annet til Lovdata og EUs nettsider. Det er også en egen passordbelagt seksjon for tilsynspersonell hvor en del myndighetsintern informasjon er gitt.
Miljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Den skal gjøre saksbehandlingen i bygge- og gravesaker enklere og raskere, og bidra til å hindre spredning av forurensning

Personvern og cookies