Nytt om regler

(2004)

Arbeidstilsynets myndighet utvidet Stillasforskriften er endret
Standard arbeidsavtale
Forslag om ny forskrift om elektrisk avfall
Tre nye forskrifter erstatter 50
Ny storulykkeforskrift på høring   

Det er fastsatt nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven. Endringene skjer som en følge av EU-utvidelsen 1. mai i år og skal tre i kraft 1. oktober 2004. Endringene i arbeidsmiljøloven omfatter identitetskort og oversiktslister, i utlendingsloven tilsyn med at vilkår for tillatelser følges og i lov om allmenngjøring av tariffavtaler er § 8 om tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår endret. Stillasforskriften og forskrift om bruk av arbeidsutstyr ble endret 19. juli 2004. Forskriftene omfatter stillaser, stiger og konstruksjoner på tak og fasader som skal brukes i virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven. Forskriftene inneholder både funksjonskrav og minstekrav. (Best.nr. 500 og 555)
Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene om å inngå skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. I tillegg til bokmål, finnes skjemaet også på engelsk, polsk, russisk, latvisk, estisk og litauisk. Utgaver på nynorsk og samisk er under utarbeidelse. (Best.nr. 563)
Miljøverndepartementet og SFT foreslår å endre forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Forskriften er sendt ut på høring med frist 10. september 2004. Forslaget implementerer et nytt EU-direktiv og effektiviserer det norske regelverket. EE-avfall inneholder store mengder prioriterte miljøgifter som PCB, kvikksølv og bromerte flammehemmere. 79 prosent av EE-avfallet ble samlet inn i 2003. Det som har lav returprosent er blant annet leker og mobiltelefoner.
Fra 1. juli 2004 erstattet tre forskrifter om forurensning, produkter og avfall 50 tidligere forskrifter på området. Oppryddingen betyr at forskriftene samles og gjøres lettere tilgjengelig for brukerne. Forenklingen vil særlig gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å orientere seg i regelverket. Av de 50 forskriftene som nå erstattes, oppheves tre av dem fullstendig fordi de er blitt overflødige. Det er forskrifter om forsøk med olje, om lagring av olje og om halmluting.
Utkast til forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker og virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) er sendt på høring. Høringsfristen er 1. oktober 2004. Den nye forskriften vil avløse gjeldende forskrift fra 1999.

Personvern og cookies