Nytt om regler

(2004)

Tilrettelegging av arbeid
Arbeidstilsynet har laget en veiledning til arbeidsmiljølovens § 13 om tilrettelegging av arbeid og arbeidsplass for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne. I veiledningen gjøres det rede for forholdet mellom arbeidsmiljølovens § 13 og lovens generelle krav om tilrettelegging av arbeidet med hensyn til den enkelte arbeidstakers kyndighet, alder, arbeidsevne og øvrige forutsetninger. I tillegg kommer det minimum av prosedyrer og fremgangsmåter som skal følges overfor yrkeshemmede med behov for særlig tilrettelegging.

Ny forskrift om bergarbeid
Det er utarbeidet forslag til ny forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid som legges ut på høring. Den nye forskriften vil avløse dagens forskrift med samme tittel. Det nye utkastet er en omarbeiding og utfylling av den gjeldende forskriften. Hensikten er ikke å skape nye materielle regler. Fristen for høringsuttalelser er 1. desember 2004. Teksten og andre aktuelle dokumenter er tilgjengelige på ATs nettsider.

Bedriftshelsetjenesten – en god hjelper
Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå bedriften i det forebyggende arbeidet og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold. Mange har stor nytte av sin bedriftshelsetjeneste (BHT). Dette er bedrifter som samarbeider godt med sin BHT og stiller gjennomtenkte krav. AT har laget en brosjyre for å hjelpe bedrifter til å bruke bedriftshelsetjenesten bedre. Den er i hovedsak ment for mindre bedrifter som kjøper slike tjenester utenfra og ikke har verne- og helsepersonell blant sine egne ansatte.

Veiviser i miljølovverket
Miljøforvaltningen har laget en nettbasert oversikt over hvilke offentlige instanser som har ansvar for miljølovverket, med pekere til aktuelle lover og forskrifter. Oversikten finnes på nettstedet til Statens forurensningstilsyn.

Vil ha mindre tungmetaller
SFT vil begrense innholdet av tungmetallene bly, kvikksølv, kadmium og seksverdig krom samt stoffene polybromerte difenyletere (PBDE) og polybromerte bifenyler (BBB) i elektriske og elektroniske produkter. Forslaget er ute på høring med høringsfrist 31. oktober 2004.

Temaveiledere for brannfarlig og trykkutsatt stoff
DSB har laget tre veiledninger til forskrift om brannfarlig eller trykkutsatt stoff som trådte i kraft 1. mars i år. Den ene er en temaveiledning om prosessanlegg, den omfatter plassering, bruk, vedlikehold og kontroll av slikt utstyr og anlegg. Den andre temaveiledningen dreier seg om trykkluftanlegg og gjelder også for eldre anlegg levert før forskriften trådte i kraft. Siste veiledning omhandler transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen med tillatt maksimaltrykk 10 bar over land (distribusjonsledninger).

Seminar om Storulykkeforskriften
Store ulykker begynner som en liten hendelse. Hva gjør myndigheter og bedrifter i Norge for å hindre storulykker og begrense skadevirkningene om de skulle skje? Teknisk-naturvitenskapelig forening arrangerer todagers seminar i Tønsberg 27. og 28. oktober. Gjennomgang av gjeldende regelverk og erfaringer fra store norske virksomheter står på programmet.

Personvern og cookies