Nytt om regler

(2005)

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Veiledning om administrative normer
Bedriftshelsetjenesten – en god hjelper
Ny veiledning til kjemkalieforskriften
Ny publikasjon i regel- og oppslagsverket REN veiledning til tekniske forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3, er nå lagt ut i DSBs regel- og oppslagsverk. For eiere av bestående bygninger og det offentlige branntilsynet kan REN være et hjelpemiddel til å vurdere om bygningsteknisk brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt.
Forskrift om eksplosjonsfarlige atmosfærer
Nytt EU-direktiv om tungmetaller og PAH
Trening i håndtering av kriminalitet    

Forskriften er trykket i ny utgave. Kommentarene er gjennomgående revidert. Selve forskriften er ikke endret. (Best.nr 555) Veiledningen er trykket i ny utgave. Den inneholder endringene foretatt i 2001 og 2002. Veiledningen inneholder blant annet liste over ca 500 stoffer. (Best.nr. 361)
Brosjyren fokuserer på hva som er bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver, og hvordan den bør brukes. (Best.nr. 578)
Den nye veiledningen omtaler forskriftens regler og tar særlig for seg risikovurdering og tiltak. Best.nr. 576)
En ny forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer er trådt i kraft. Formålet med den nye forskriften er å verne personer , arbeidstakere og andre samt materielle verdier mot farer som følger av eksplosive atmosfærer. Den gjelder dermed en lang rekke bedrifter og virksomheter.
Et nytt EU-direktiv skal regulere tungmetallene arsen, kadmium, kvikksølv og nikkel samt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i omgivelsesluft. SFT ber høringsinstansene om synspunkter innen 1. desember. I forslaget til nytt direktiv er det ingen bindende grenseverdier, men krav til faste målinger. En del av det pålagte måleprogrammet dekkes i Norge allerede av pågående overvåking.
NSO arrangeres kurs i håndtering av kriminelle handlinger i næringslivet i regi av SIMSEC 12. – 13. november. Kurset gir trening i å håndtere kriminalitet internt eller rettet mot virksomheten, som industrispionasje eller datakriminalitet.

Personvern og cookies