Nytt om regler

(2004)

Innsamling av husholdningsavfall Bromerte flammehemmere
Vil opprettholde skytefelt-tillatelse
DSB anbefaler 112 som eneste nødnummer   

Arbeidstilsynets veiledning om innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall er utgitt i ny, revidert utgave. Målgruppen er arbeidsgivere med ansvar for kommunenes renovasjonsordning og arbeidstakere som arbeider med innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall. Veiledningen gir en orientering om de risikofaktorer som knytter seg til dette arbeidet. Det blir gitt eksempler på hvordan man i praksis kan unngå og eventuelt beskytte seg mot disse risikofaktorene. Veiledningen omfatter eksponering for mikroorganismer, tilrettelegging av arbeidet, arbeidstøy og personlig verneutstyr, god arbeidsteknikk, avhentingsstedet, renovasjonsbilen og hygiene. Den omfatter ikke spesialavfall. (Best.nr. 546) Det er et nasjonalt mål at utslippene av stoffgruppen bromerte flammehemmere skal reduseres vesentlig innen 2010. I tråd med miljøvernmyndighetenes handlingsplan har SFT vurdert konsekvensene av et forbud mot den bromerte flammehemmeren dekabromdefenyleter (deka-BDE). Utredningen viser at deka-BDE i liten grad finnes i andre produkter enn transportmidler, men at det foreligger et stort potensielt bruksområde. Det er lave kostnader forbundet med et forbud i Norge bortsett fra for transportmidler. Her vil et forbud medføre store problemer og utgifter. Bromerte flammehemmere er en gruppe stoff som har en hemmende effekt på flammer i organisk materiale. De kan skade helse og miljø. Brukes blant annet i tekstiler og plast i transportmidler og elektriske og elektroniske produkter.
SFTs utslippstillatelse til Forsvarsbygg for Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena leir ble påklaget. Etter å ha vurdert de 11 klagene, anbefaler SFT at Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket med enkelte endringer. En del av endringene betyr en skjerping av grenseverdier for støy, varsling av støyende aktiviteter, at det skal tas hensyn til gytetider for ørret og harr og at forringede rekreasjonsmuligheter kartlegges med henblikk på kompensasjon.
I sin høringsuttalelse til Justisdepartementets forslag om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten, anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at 112 innføres som eneste nødnummer i Norge. DSB ønsker også en felles tjeneste for de tre nødetatene og en reduksjon av antall sentraler. Ett nødnummer vil føre til en mer effektiv håndtering av innkommende meldinger, mener DSB som foreslår at hele nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Videre bør det lages et opplegg for utdanning av nødmeldesentraloperatører og antall sentraler bør reduseres til 10 eller færre. Hele tjenesten bør forankres i en eksisterende etat. Det er naturlig og riktig at det blir DSB, heter det i høringsuttalelsen fra DSB.

Personvern og cookies