Nytt om regler

(2005)

Endringer i byggherreforskriften Det er vedtatt endringer i byggherreforskriften. Endringene innebærer krav til identitetskort og mannskapslister på bygge- og anleggsplasser. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2006. (Best.nr 534)

Arbeidsmiljøloven
Eksisterende arbeidsmiljølov fortsetter å gjelde. Den ble opprinnelig vedtatt opphevet fra 1. januar 2006 for å avløses av ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., men regjeringen Stoltenberg har besluttet å utsette innføringen av ny lov inntil videre.

Felles samband for politi, brann og helsevesen
Det er vedtatt et første utbyggingsområde for et nytt felles radiosamband for politi, brann- og helsevesen. For 2006 er bevilgningen foreslått økt med 360 millioner kroner. Utbyggingsområdet omfatter 54 østlandskommuner. Arbeidet starter i 2006. Nettet skal eies og drives av et nytt nøytralt forvaltningsorgan under Justisdepartementet.

Kvalifikasjonsundersøkelse i brannvesenet
DSB gjennomfører denne høsten en undersøkelse for å finne ut mer om hvordan det står til med kvalifikasjonene i de kommunale brann- og feiervesen. Blant annet må utdanningstilbudet til brannfolk ha tilstrekkelig kapasitet og være oppdatert på den tekniske og samfunnsmessige utviklingen.

Eget personale stopper brann
En analyse av brannskaderapporter for tiåret 1994 – 2003, foretatt av SINTEF i Trondheim, viser at det svært ofte er virksomhetenes eget personale som stopper brannspredning. Det gjelder først og fremst i hoteller, sykehus, industri og viktig kulturhistoriske bygg, det vil si bygninger hvor det oppholder seg mange mennesker eller er særlig brannfare. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies