nytt OM regler

(2010)

Arbeidstilsynet
NYE KRAV TIL SIKKERHETSDATABLAD FOR KJEMIKALIER

Revidert REACH vedlegg II, om sikkerhetsdatablad, ­sendes nå på høring. Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal informere om farlige egenskaper ved kjemikalier og anbefalte vernetiltak. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier i Norge, må legge ved sikkerhetsdatablad til mottakere ved første gangs levering av kjemikalier. I revidert vedlegg kreves mer konkrete opplysninger om kjemikaliene. Faremerkingen skal framkomme tidlig slik at viktige faremomenter kommer raskere til syne for de som håndterer kjemikaliene. Sikkerhetsdatabladene skal være på norsk og være gratis for alle som kjøper kjemikalier til yrkesmessig bruk. Høringsfrist er 15. september.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
MELDEPLIKT FARLIGE PRODUKTER

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter utgjør en uakseptabel risiko for helseskade og /eller miljøforstyrrelse. Risiko er en vurdering av konsekvens av en hendelse og sannsynligheten for at hendelsen inntrer. Dersom konsekvensen er meget alvorlig skade, er det meldeplikt selv om sannsynligheten er liten. Er sannsynligheten for skade er stor, er det meldeplikt selv om konsekvensene er små. Hvis det er tvil om produktet utgjør risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse, bør virksomhetene rådføre seg med tilsynsmyndigheten på området.

Klima- og forurensningsdirektoratet
FORESLÅR ENDRINGER I BESTEMMELSER OM LOKAL LUFTKVALITET

KLIF foreslår å ta EUs luftkvalitetsdirektiv inn i forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet. Det innføres grenseverdier og mål, samt krav til overvåkning av finpartikler. Det åpnes for at enkelte av de eksisterende grenseverdiene kan utsettes under forutsetning at det er utarbeidet en handlingsplan og at det vises at grenseverdien oppnås innen den nye fristen. Det stilles også nye krav til kommunen om informasjon om luftkvalitet.
Høringsfristen er 8. oktober.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
KONGEN STADFESTET NY SIVILFORSVARSLOV

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret – sivilbeskyttelsesloven – ble stadfestet av Kongen i statsråd 25. juni 2010. Stortinget har vedtatt at den viktige beredskapsressursen industrivernet skal videreføres. Det er gitt føringer i forarbeidene til loven, bl.a. at: «dagens regelverk for utvalg av industrivernpliktige bedrifter synes noe snevert, [at] reglene må tilpasses dagens praktiske arbeidsliv.» Videre heter det at «egenbeskyttelse skal omfatte virksomheter, der dennes potensial for uønskede hendelser og konsekvensene av disse bør være utslagsgivende for hvorvidt det utløses en plikt til å etablere egenbeskyttelsestiltak for virksomheten.» Med dette vedtaket er loven komplett.

Personvern og cookies