Nytt om regler

(2004)

Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven Veiledning til arbeidsmiljølovens § 12
Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen
Forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker
Miljøgifter fra gamle deponi
Nyttårsfeiringen må gjøres sikrere   

Det er fastsatt nye bestemmelser som gir Arbeidstilsynet utvidet myndighet i forhold til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i henhold til arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven. Endringene kommer som en følge av EU-utvidelsen 1. mai i år og gjelder konkret: Arbeidsmiljøloven: Ny § 15 a. Identitetskort og oversiktslister Utlendingsloven: Ny § 11 a. Tilsyn med at vilkår for tillatelser følges Allmenngjøringsloven: Endret § 8. Tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsene trådte i kraft 1. oktober 2004. Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan arbeidet skal legges til rette. Brosjyren er utgitt i ny, revidert utgave. (Best.nr. 327)
Brosjyren omhandler sentrale spørsmål knyttet til arbeidsmiljø i dagligvarehandelen, blant annet systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, kartlegging av arbeidsmiljøet, utforming av lokaler og kontraktsvern. (Best.nr. 514)
Forskriften omhandler trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern. Forskriftens §1, første ledd, første punktum endre til å lyde: Forkriften gjelder for kontroll, merking og fylling av sømløse, bærbare trykkluftflasker med tilhørende flaskekraner for bruk til dykking og for trykkluftanlegg for fylling av pusteluft. Endringen trer i kraft 1. januar 2005. (Best.nr. 441) Samtidig oppheves forskrift om trykkluftanlegg.
En ny rapport viser at fisk fra vann som får sigevann fra gamle avfallsdeponi har høye nivåer av miljøgifter. Dette er deponi som inneholder blandet kommunalt avfall og som ikke lenger er i bruk. De kommende årene vil miljøstandarden på alle deponi som er i drift heves. Alle deponi skal tilfredsstille krav om dobbel bunntetting og oppsamling av sigevann. En del elektrisk avfall hevner også på slike deponi til tross for returordninger. Det inneholder blant annet bromerte flammehemmere som nå er funnet på gamle fyllplasser og andre miljøgifter.
Hvert år skades i gjennomsnitt 120 personer her i landet av fyrverkeri. En gruppe nedsatt av DSB fremmer forslag til en rekke tiltak som skal bidra til økt sikkerhet rundt handel og bruk av fyrverkeri.

Personvern og cookies