Nytt om regler

(2006)

 

Arbeidstilsynet
FERIELOVEN PÅ ENGELSK 

Ferieloven er oversatt til engelsk: The Annual Holidays Act.. Oversettelsen er tilgjengelig for bestilling i særtrykk og for nedlasting i pdf- format på Arbeidstilsynets nettsider: www.arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet ønsker å gjøre lovverk lettere tilgjengelig for arbeidstakere som ikke er norske.

GRAVIDE ARBEIDSTAKERE
Det er kommet en ny veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer – risikovurdering og iverksetting av tiltak. Her beskrives ulike farer som kan utgjøre en risiko for kvinner som er gravide eller nylig har født, og anbefaler mulige tiltak. Blant de aktuelle områdene er: arbeidsstillinger, alenearbeid, stress, hvile, støy, stråling, kjemiske faktorer og biologiske faktorer. Veiledningen har fått bestillingsnummer 587. Den kan bestilles eller lastes ned fra arbeidstilsynets nettsider: www.arbeidstilsynet.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
TA UT STØPSLENE NÅR LYNET HERJER!

Lynnedslag kan føre til overspenning som kan skade elektriske installasjoner, og i verste fall føre til brann. Det beste vernet mot skader på elektriske apparater er å ta ut støpslene fra kontaktene. Da er du sikret at de elektriske apparatene ikke blir skadet av overspenning. I tillegg er overspenningsvern montert i sikringsskapet viktig for å hindre at skadelige overspenninger kommer inn i installasjonen. Det er også viktig å få installert jordfeilbrytere som kan koble ut eventuelle skadde deler av anlegget. Overspenningsvern for PC og TV gir god beskyttelse for disse apparatene hvis man skulle ha glemt å trekke ut støpselet.

Statens forurensningstilsyn
NYE KRAV TIL UTSLIPP AV SVOVEL

Miljøverndepartementet fastsetter nye krav til svovelinnholdet i marine drivstoff. Det vil gi reduserte svovelutslipp fra skip. Det er stort sett bare krav til aktiviteter på fastlandet som har bidratt til utslippsreduksjonene av svovel i Europa de siste 20 årene. De nye kravene er et viktig skritt for å redusere svovelutslippene ytterligere og dermed tilførslene av luftforurensninger til Norge. Svovelutslipp til luft gir helseskader og bidrar til miljøskader som følge av forsuring av jordsmonn og overflatevann.

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
NYE RETNINGSLINJER FOR HJERTE-LUNGEREDNING

Riktig førstehjelp til bevisstløse er viktig og kan redde liv. Norsk Resuscitasjonsråd tilpasser internasjonale retningslinjer til Norge. Internasjonale, akuttmedisinske forskningsmiljøer har de siste fem årene gått gjennom tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av de fleste forhold som angår hjerte-lungeredning. På dette grunnlaget har internasjonale utvalg lagt fram sine funn og gitt anbefalinger om endringer. Norsk Resuscitasjonsråd tilpasser de internasjonale retningslinjene til nasjonalt bruk, og Norsk Førstehjelpsråd formidler førstehjelpskunnskap i overensstemmelse med disse.

Personvern og cookies