Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Arbeidstilsynet
NYE REGLER OM ARBEIDSTID

Fra 1. januar gjelder nye regler om arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Blant annet får Arbeidstilsynet utvidet adgang til å gi dispensasjon fra arbeidstidsreglene innen visse sektorer. Stortinget vedtok 7. desember 2006 endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007.

MINSTELØNN PÅ BYGGEPLASSER
Fra 1. januar gjelder reglene om minstelønn på byggeplasser for hele Norge. Arbeidstilsynet har utarbeidet en faktaside som beskriver de nye reglene som skal hindre sosial dumping av utenlandske arbeidstakere. Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser.

NYE VIRKEMIDLER MOT SOSIAL DUMPING
Fra 1.desember 2006 har Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fått kraftigere virkemidler i kampen mot sosial dumping. De kan stanse bedrifter med uverdige arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere. Det innebærer adgang til å gi pålegg og anvende tvangsmulkt og stansing for å tvinge fram etterlevelse av allmenngjøringsloven og utlendingsloven.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NYE BRANSJER PÅ REGELHJELP.NO

Regelhjelp.no utvides med seks nye industribransjer. Ved å taste inn organisasjonsnummeret sitt på nettstedet vil produsenter av alt fra lakk og maling til motorsager enkelt bli guidet gjennom en samlet oversikt over kravene fra fem statlige etater. Nettstedet Regelhjelp.no er en del av arbeidet for et enklere Norge.

Statens forurensningstilsyn
ØNSKER Å FORBY KVIKKSØLV

Miljøvernmyndighetene foreslår et generelt forbud mot kvikksølv i produkter. Høringsfristen er 20. mars 2007. Forslaget innebærer at kvikksølv blir forbudt i brytere, som analysekjemikalie, i måle- og analyseinstrumenter og som tannfyllingsmateriale. Det er fra før forbud mot kvikksølv for noen bruksområder. I termometre har kvikksølv vært forbudt siden 1998.

MILJØGIFTFORBUD I FORBRUKERPRODUKTER
SFT foreslår et generelt forbud mot 21 miljøgifter i forbrukerprodukter. Forslaget omfatter ulike produkter av plast, byggevarer, tekstil, maling og lakk, men ikke produkter som bare benyttes til industriell bruk. Et forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter vil være et viktig bidrag både for å begrense skadelige helse- og miljøvirkninger fra produkter og for å forhindre spredning til miljøet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
INTERNE REVISJONER

Etter HMS-forskriften er virksomhetens leder ansvarlig for at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, revisjon, av hele det systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet. NSO har lagt ut skjema på sine nettsider som hjelper deg til å gjennomføre interne revisjoner.

Personvern og cookies