Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Arbeidstilsynet
NY BESTEMMELSE I BYGGHERREFORSKRIFTEN

Bestemmelsen gjelder informasjonsplikt om lønns- og arbeidsvilkår. Den nye bestemmelsen skal sikre at oppdragstakere/underentreprenører får nødvendig informasjon om at de er bundet av bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i allmenngjøringsforskriften. Med hjemmel i § 9 i allmenngjøringsforskriften har Arbeids- og inkluderingsdepartementet derfor fastsatt ny § 10 A i byggherreforskriften.

STANDARD ARBEIDSAVTALER PÅ FEM NYE SPRÅK
Arbeidstilsynets mal for arbeidsavtale er oversatt til polsk, latvisk, estisk, russisk og litauisk. I forbindelse med Arbeidstilsynets arbeid med å bekjempe sosial dumping av utenlandske arbeidstakere, er det utarbeidet tospråklige forslag til arbeidsavtaler på fem nye språk. Du kan lese mer om arbeidsavtalene og laste ned pdf-versjoner av de nye avtalemalene på Arbeidstilsynets nettsider.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
SJEKK GASSANLEGGET PÅ HYTTA

Propangassanlegg må jevnlig sjekkes grundig før det tas i bruk. Gass som lekker ut kan i kombinasjon med åpen ild, glødende tobakk eller en elektrisk gnist medføre eksplosjon eller brann med alvorlige forbrenninger og materielle skader som resultat. For å sjekke at alle slanger og koblinger er tette, kan man påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt, og det må luftes ut, inntil feilen er rettet.

REFLEKSVESTER SKAL VÆRE CE-MERKET
I forbindelse med at Vegdirektoratet fra 1. mars 2007 innførte krav om refleksvest i alle biler, ønsker DSB å gjøre oppmerksom på at alle refleksvester skal være CE-merket. CE-merket er produsentens erklæring om at vesten oppfyller sikkerhetskravene som stilles i regelverket. Vestene skal være utstyrt med bruks- og vedlikeholdsanvisning på norsk.

Statens forurensningstilsyn
FORBUD MOT FTALATER

Norge har siden 1999 hatt forbud mot stoffgruppen ftalater i leker og produkter til barn under tre år. Fra 1. januar 2007 forbys i tillegg de tre skadeligste ftalatene i alle leker som er beregnet for barn helt opp til 14 år. Ftalater brukes til å gjøre ulike produkter av plast mykere. Risikoen ved ftalater i leker oppstår når barn suger eller tygger på leketøyet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
INNSATSLEDERE FÅR TILTAKSKORT

På årets grunnkurs i innsatsledelse ( GIL) vil de nye innsatslederne få et personlig tiltakskort. Tiltakskortet setter fokus på de nøds- og ulykkessituasjoner som kan oppstå i industrivernpliktige bedrifter. Tiltakskortet beskriver handlingsmønstre ved ulike typer hendelser, som brann, ulykker med farlig gods og kjemikalier, samt personskader. Det er utviklet av NSO og bygger på de fire fagheftene: Innsats og ledelse på et skadested, Redningsinnsats- frigjøring og førstehjelp, Brannvern og Øvelser.

Personvern og cookies