Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Arbeidstilsynet
OPPFØLGING AV SYKMELDTE

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside og en ny publikasjon om: Bedre tilrettelegging og tettere oppfølging av sykmeldte Faktasiden omhandler de nye sykefraværsreglene som trådte i kraft 1. mars, og den tar for seg innholdet i det nye regelverket med særlig vekt på tilrettelegging og arbeidsgivers plikter. En finner også informasjon om hva oppfølgingsplanen skal inneholde. I samarbeid med NAV og arbeidslivets parter har Arbeidstilsynet i tillegg laget en ny publikasjon som gir en god oversikt over de nye lovreglene.

NY VEILEDNING TIL AML § 3-5
Arbeidsmiljølovens § 3-5 trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet har i samarbeid med Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet utarbeidet en veiledning til aml. § 3-5. Veiledningen utdyper hvorledes bestemmelsen skal forstås, og gir en fremstilling av hvilke temaer som bør inngå i en helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring av arbeidsgiver.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
BARNESIKRE LIGHTERE

En ny forskrift, som nå er ute på høring, stiller krav til at lightere skal være barnesikre. EU-kommisjonen anslår at det skjer mellom 1500 og 1900 skader og mellom 34 og 40 dødsfall i EØS-området hvert år som følge av barns bruk og lek med lightere. Derfor har kommisjonen vedtatt å innføre krav til barnesikre lightere samt forby lightere med forvekslingsfare, for eksempel lightere som ser ut som leketøy. DSB foreslår å innføre en forskrift som implementerer disse bestemmelsene i norsk regelverk. Forskriften er sendt ut på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. mai 2007, og forskriften skal etter planen tre i kraft 1. juni 2007.

FEIL I DSBs OPPSLAGSVERK
Det har ligget en gammel versjon i DSBs oppslagsverk av «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff» siden 1. september 2006. Dette er nå rettet og riktig versjon ligger tilgjengelig i oppslagsverket.

Statens forurensningstilsyn
SMÅ VIRKSOMHETER BRYTER REGELVERKET

Fylkesmannen og SFTs kontroll i fjor av 304 verksteder, renserier og virksomheter i plast- og gummiindustrien viser at mange virksomheter håndterer kjemikalier og farlig avfall for dårlig. Forurensningsmyndighetene er ikke fornøyd med resultatene og starter nå en ny landsomfattende kontrollaksjon i de samme bransjene. – Vi er fornøyd med at vi ikke fant forbudte kjemikalier i bruk, men misfornøyd med at halvparten av virksomhetene mangler rutiner for håndtering av sine kjemikalier og at en tredel ikke har oppdatert dokumentasjon om dem, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
GRUNNLEGGENDE SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhet er en kort innføring i ulike sikkerhetstiltak overfor ulike kriminelle handlinger, herunder også spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. NSO har utarbeidet fagheftet med bakgrunn i fagheftene fysisk sikring, dokumentsikkerhet, kommunikasjonssikkerhet og sikkerhetsplanlegging. Beskyttelse og sikring bør reflektere hvilke uønskede hendelser og trusler som kan inntreffe både for de ansatte og for virksomheten.

Personvern og cookies