Nytt om regler

(2007)

Arbeidstilsynet
NY VEILEDNING TIL § 3-5 I AML

Arbeidsmiljølovens § 3-5 trådte i kraft 1. januar 2007 og pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen fastsetter ikke spesifikke krav til opplæringen, og det er heller ikke gitt forskrift til bestemmelsen som utdyper kravet. Arbeidstilsynet har i samarbeid med Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet utarbeidet en veiledning til aml. § 3-5. Veiledningen utdyper hvorledes bestemmelsen skal forstås, og gir en fremstilling av hvilke temaer som bør inngå i en helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring av arbeidsgiver.

ID-KORT I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN
Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok 31. mars reglene for en ny ordning med id-kort for bygg- og anleggsnæringen. Etter planen vil kortene kunne tas i bruk på bygg- og anleggsplassene høsten 2007. Den nye forskriften skal bidra til økt seriøsitet og mer effektiv kontroll med HMS på bygge- og anleggsplassene. Det er krav om at kortet skal bæres synlig på byggeplassen, og det skal på oppfordring vises til koordinator, verneombud, hovedbedrift med samordningsansvar, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NYTT LØFT FOR REGELHJELP.NO

Syv nye bransjer med mer enn 33 000 virksomheter får nå presentert sine krav på Regelhjelp.no. Fra slutten av februar kunne skogbrukere, feiere, vaktmestere, renholdere og begravelsesbyråer finne de viktigste kravene til sin virksomhet på nettstedet Regelhjelp.no. Produsenter av tekstiler, papir og elektrisitet og virksomheter som distribuerer gass gjennom ledningsnett får også regelhjelp. Regelhjelp.no omfatter nå kravene for 36 bransjer. I løpet av 2007 skal nettstedet være ferdig utbygd for alle bransjer.

Statens forurensningstilsyn
FORESLÅR FELLES OFFENTLIG SATSING

Norsk miljøteknologi kan i sterkere grad bidra til å løse verdens miljøproblemer og samtidig styrke norsk næringsliv. For å få dette til mener Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Statens forurensningstilsyn (SFT) at det må brukes ytterligere 200 millioner kroner i året på miljøteknologi. Norge kan bli et foregangsland for utvikling av miljøvennlig teknologi, men det forutsetter en betydelig, koordinert og langsiktig satsing. Dette er hovedbudskapet i anbefalingen som Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SFT nå har levert til miljøvernminister Helen Bjørnøy og nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
NY GODTGJØRELSE

Ny godtgjørelse for øvelser utenfor arbeidstid er innført for industrivernpersonell. Med virkning fra 01.04.2007 har NHO og LO blitt enige om ny godtgjørelse på kr. 138,31. Satsen gjelder for alle øvelser utenfor arbeidstid og gjelder for industrivernpersonell hvor ikke annet er avtalt i lokale avtaler. Satsen er i hht. «Bestemmelser og retningslinjer for industrivern», kap. 2, pkt 2.4, hvor NHO og LO skal enes årlig om gjeldende sats for øvelser utenfor arbeidstid.

Personvern og cookies