Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Arbeidstilsynet
FORSLAG TIL NY BYGGHERREFORSKRIFT

(Ny korrigert høring) Direktoratet for arbeidstilsynet legger ut forslag til ny byggherreforskrift på høring. Forslaget innebærer en tydeliggjøring av pliktene til de ulike aktørene i bygge- og anleggsprosessen. Punktet om økonomiske og administrative konsekvenser på side seks i høringsbrevet er blitt endret. Det foreslås også nye regler som vil forbedre reguleringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø innen bygge- og anleggsbransjen. Høringsfristen er 15. oktober 2007.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
FARE FOR BRANN I KJØLESKAP OG FRYSERE

Gamle kjøleskap og frysere av årgang 1994 eller eldre kan medføre økt brannrisiko. Risikoen er forbundet med en type gamle kompressorer. Du bør sjekke om apparatet har en Danfoss kompressor. Kompressoren er plassert på baksiden eller på siden av kjøleskapet /fryseren, evt. bak et deksel. Nyere kompressorer vil ikke være beheftet med denne risiko, melder Danfoss Norge.

Statens forurensningstilsyn
REACH

1. juni 2007 trådte et nytt kjemikalieregelverk (REACH) i kraft i EU. Dette regelverket blir også gjennomført som norsk forskrift, og vil tre i kraft i Norge når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. SFT sendte REACH på høring, med høringsfrist 15. august 2007. Et av hovedformålene med REACH er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø. Industrien vil få større ansvar for å vurdere sine kjemikalier, foreslå og sette i verk sikkerhetstiltak ved bruk og sørge for at informasjon gis gjennom alle leddene i forsyningskjeden.

NEI TIL DEPONERING AV NEDBRYTBART AVFALL
SFT sender på høring forslag om forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall. Forslaget medfører mindre utslipp av klimagasser og mindre utslipp av miljøgifter fra deponier. Høringsfristen er 1. november. Når avfall brytes ned i et deponi uten tilgang på oksygen, dannes klimagassen metan. Utslipp av metan fra deponier skjer over flere tiår etter at avfallet er deponert. – Å stanse deponering av nedbrytbart avfall er et av de enkleste og billigste tiltakene vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
INNSATSLEDER

I hht. Politidirektoratets nye Håndbok i krisehåndtering er skadestedsleder og operativ uteleder erstattet med Innsatsleder. Endringen trådte i kraft 1. juli 2007. I 1991 godkjente Justisdepartementet begrepet innsatsleder i bedriftenes beredskap / industrivern. Siden den gang har ca 3.500 personer tilknyttet industrivernet gjennomført NSO kurset – Grunnkurs i innsatsledelse.

Personvern og cookies