Nytt om regler

(2007)

Arbeidstilsynet

VARSLINGSRUTINER I STATEN
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har utarbeidet retningslinjer for lokale varslingsrutiner i staten. Selv om retningslinjene først og fremst er beregnet på statlige arbeidsgivere, kan de også være nyttige for tillitsvalgte og ansatte i andre virksomheter. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sammen med Arbeidstilsynet laget en egen varslingsveiledning.

SERVICESENTER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE
15. oktober åpnet fire offentlige etater et felles servicesenter på Tøyen i Oslo. Her kan utenlandske arbeidssøkere få hjelp til blant annet å søke om oppholds- og arbeidstillatelse og skattekort. De som kan benytte senteret er: EØS-borgere og deres familiemedlemmer, tredjelandsborgere som har eller søker opphold med arbeid som formål, og deres familiemedlemmer, i hovedsak er dette spesialister eller faglærte, og arbeidsgivere.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

RØYKVARSLERE REDDER LIV
Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år 10-20 liv i Norge, melder DSB. Alle boliger skal ha minst èn godkjent røykvarsler. Dersom boligen er stor, eller består av flere etasjer, bør den ha flere røykvarslere. Varslerne bør monteres i nærheten av trappene og i rømningsveiene. Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. De skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 centimeter fra vegg. De skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket. Røykvarslerne bør være seriekoblet, det vil si at de varsler samtidig.

Statens forurensningstilsyn

FORESLÅR REGELVERKENDRINGER VED BYGGE- OG GRAVEARBEIDER
Regelverket for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider har vist seg å være strengere enn opprinnelig tilsiktet. SFT foreslår derfor å endre forurensningsforskriften, noe som vil redusere kostnadene uten at det gir negative miljøeffekter. Høringsfristen er 15. desember 2007.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

VEILEDER I INFORMASJONSBEREDSKAP
For å understøtte arbeidet med krisehåndtering i offentlige og private virksomheter, har DSB utarbeidet en veileder i informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon. Formålet er å gi råd og veiledning slik at virksomheter blir i stand til å lage en plan for informasjonsberedskap som er tilpasset egne behov for krisekommunikasjon. God informasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne målgruppers opplevelse av situasjonen, og for virksomhetens omdømme og troverdighet.

Personvern og cookies