Nytt om regler

(2008)

Arbeidstilsynet
NY FORSKRIFT MOT SOSIAL DUMPING

Regjeringen forbyr sosial dumping ved offentlige kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Forskriften stiller krav til arbeidsstandarder og et forsvarslig arbeidsmiljø for arbeidstakere som jobber på offentlige oppdrag. Den skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår. Forskriften trer i kraft 1. mars 2008.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NY SIVILFORSVARSLOV SNART UT PÅ HØRING
Justis- og politidepartementet arbeider med et utkast til ny sivilforsvarslov. I lovarbeidet har man bygget videre på forslaget til lov om Sivilforsvaret, sivile beskyttelsestiltak og beredskapsplikt, som en prosjektgruppe overleverte Justis- og politidepartementet i mars 2006. Forslaget er ment å erstatte sivilforsvarsloven fra 1953, som tiden har gjort umoderne. Det arbeides for at et lovutkast kan sendes på bred høring våren 2008.

NY VEILEDER FOR DEPARTEMENTENE
DSB har utarbeidet en ny veileder for systematisk beredskapsarbeid i departementene. Veilederen tar for seg temaer fra målsettinger og organisering av beredskapsarbeidet, gjennomføring av risiko- og sårbarhetsvurderinger til øvelsesaktivitet og planverk. Veilederen kan også benyttes av andre statlige etater.

Statens forurensningstilsyn
FORESLÅR STØTTE TIL MONTERING AV PARTIKKELFILTRE

SFT foreslår en støtteordning for montering av integrerte partikkelfiltre på nyere diesel personbiler, varebiler og busser i de største byene. Tiltaket vil redusere helseproblemer fra svevestøv. SFT fraråder imidlertid ettermontering av enkle partikkelfiltre på eldre kjøretøy fordi effekten og driftssikkerheten er usikker. SFTs forslag om tilskudd til ettermontering av partikkelfilter er basert på en TØI-rapport laget på oppdrag fra SFT. Forslaget er sendt til Miljøverndepartementet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
NSO RØYKDYKKEROPPLÆRING

NSO har utarbeidet en opplæring med teori og praktiske øvelser som går over ett år. Opplæringen er delt i tre moduler, og fullført opplæring kvalifiserer til NSOs røykdykkersertifikat. NSO utsteder røykdykkersertifikat kun til industrivernpliktige virksomheter.

Personvern og cookies