Nytt om regler

(2008)

Arbeidstilsynet
Ny mal for oppfølgingsplan ved sykmelding
NAV og Arbeidstilsynet har utarbeidet ny mal, samt veileder, som viser hvordan en oppfølgingsplan ved sykemelding kan utformes og hva den skal inneholde. Innen 6 ukers sykmelding skal arbeidsgiver ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid. Forlenges sykmeldingen, skal det utformes en ny oppfølgingsplan senest etter 12 uker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbud mot lightere uten barnesikring
Fra 11. mars ble det forbudt å selge lightere uten barnesikring, og lightere som kan forveksles med leketøy eller andre produkter. DSB skal gjennomføre markedskontroll for å sikre at butikkene etterlever forbudet og følger kravene. Bruk av og lek med lightere har ført til mer enn 1500 skader og om lag 40 dødsfall årlig hos barn i EØS-landene. Produsenter, importører og forhandlere er ansvarlige for at produkter som omsettes er lovlige og sikre å bruke. Intensiverer tilsyn med lekeplassutstyr DSB har gjennomført tilsyn med lekeplassutstyr i flere av landets kommuner i løpet av 2006/2007. Det er avdekket en rekke alvorlige avvik i henhold til gjeldende regelverk. Derfor intensiveres tilsynet med lekeplassutstyr i kommunale og private virksomheter i 2008. Virksomhetene vil bli varslet 4-6 uker før tilsynet. Det vil bli ført tilsyn både i nye og tidligere tilsynsobjekter.

Statens forurensningstilsyn
Kommunene må ta imot PCB-ruter gratis
Fra 1. juni 2008 kan husholdningene levere inn PCB-ruter til avfallsmottak uten å måtte betale gebyr. Miljøverndepartementet utvider kommunenes mottaksplikt for PCB-holdige isolerglassruter. SFT informerer alle landets kommuner om kravene og hva de forventer av dem. De nye pliktene er innført som en endring av avfallsforskriften kapittel 14 om kasserte PCB-holdige isolerglassruter.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Håndbok for redningstjeneste på høring
NSO har ventet på denne høringen, bl.a. i forhold til begrepet «skadestedsleder» vs. «innsatsleder». Begrepet «skadestedsleder» har blitt opprettholdt i den nye og oppdaterte versjonen som nå er ute på høring. NSO har tidligere gitt utrykk for bekymring rundt bruken av begrepet «innsatsleder» i politiet, da dette bl.a. kan medføre alvorlige misforståelser. I en hektisk situasjon vil de færreste oppfatte om det er innsatsleder fra politiet eller fra industrivernet som kommer med en melding.Fristen for tilbakemelding til Justisdepartementet er 20.5.2008.

Personvern og cookies