Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Arbeidstilsynet

STANDARD ARBEIDSAVTALE PÅ RUMENSK OG BULGARSK
Skriftlige arbeidsavtaler skal inngå i alle arbeidsforhold, uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Arbeidstilsynets standard arbeidsavtale er nå oversatt til rumensk og bulgarsk. I tillegg finnes arbeidsavtalen på samisk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, estisk og litauisk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
ELEKTRISKE ANLEGG
Eier og bruker av elektrisk anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de lovpålagte sikkerhetskravene. I tillegg er eier og bruker ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og/eller utbedring av anlegget. Personer som driver installasjonsvirksomhet, er ansvarlig for at det kun brukes kvalifisert personell til de oppgaver som skal utføres. Virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, skal være registrert i et sentralt register hos DSB.

Statens forurensningstilsyn
LAVUTSLIPPSSONER GIR BEDRE LUFTKVALITET
Lavutslippssoner er et viktig virkemiddel for bedre luftkvalitet. SFT mener det er svært positivt at Vegdirektoratet foreslår at kommunene kan innføre slike soner hvor bruken av tunge dieselbiler begrenses. Forslaget betyr at kommunene kan pålegge tunge kjøretøy registrert før oktober 2006, en avgift for å komme inn i byområder med stor luftforurensning, der forurensningsforskriften brytes. Lavutslippssoner er et godt lokalt virkemiddel som kan settes inn direkte der problemene er størst.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
FELLES TILSYNSUTDANNING
I samarbeid med Universitetet i Stavanger, har tilsynsetatene igangsatt to pilotprosjekter med oppstart høsten 2008 og våren 2009 om felles tilsynsutdanning Tanken er å etablere en felles profesjonell og kompetansegivende opplæring i tilsynsarbeid. I første omgang er tanken å tilby dette som en videreopplæring av tilsynspersonell i de ulike etater, men utdanningen er også åpen for andre deltagere i privat og offentlig virksomhet.Pilotprosjektet er delt i to moduler: risikoanalyse (modul 1) og tilsyn (modul 2). Hver modul gir 5 studiepoeng på masternivå.

Personvern og cookies