Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Arbeidstilsynet

REDUSERT ARBEIDSTID
Fra 1. juli har arbeidstakere som har fylt 62 år rett til redusert arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan bli gjennomført uten vesentlig ulempe for virksomheten. Seniorene skal slippe å vise til særskilte behov for å få rett til å arbeide redusert tid. Det vil være tilstrekkelig å vise til at en har fylt 62 år. Tidligere måtte man grunngi søknad om redusert arbeidstid med «helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner».

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NYE HJELPEMIDLER FOR KOMMUNALT SIKKERHETSARBEID
Hvert år skjer det ulykker med personskader og tap av materielle verdier i kommunale bygninger. I mange kommuner er sikkerhetsarbeidet preget av manglende systematikk og helhetstenkning. Landets kommuner får nå gratis tilgang til metodikk og praktisk verktøy som kan bidra til å forbedre sikkerheten i kommunale bygg. I temaveilederen «Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg» presenteres metodikk og praktisk verktøy som kan bidra til å forenkle og forbedre sikkerhetsarbeidet i kommunene.

Statens forurensningstilsyn

ENKELT Å KJØPE FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER
Andre oktober lanserte SFT en nettløsning på www.sft.no/co2 hvor privatpersoner og virksomheter kan kompensere for klimagassutslippene sine ved å kjøpe klima­kvoter. – Klimaendringene er den alvorligste trusselen menneskeheten står overfor. Det viktigste er selvsagt å redusere de faktiske utslippene. Nettstedet et tilbud til privatpersoner og bedrifter som ønsker å kompensere for utslipp de ikke klarer å unngå, sier SFT-direktør Ellen Hambro. Tjenesten er utviklet av SFT på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

EUROPEISK RISIKOVURDERINGSKAMPANJE
Uke 43 startet en europeisk informasjonskampanje med fokus på risikovurdering i små og mellomstore bedrifter, og hvor Norge er med. Kampanjen er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Som et ledd i kampanjen har Arbeidstilsynet i år satt i gang et pilotprosjekt med fokus på risikovurdering rettet mot små og mellomstore bedrifter. 2008 blir året for kartlegging av enkeltvirksomheter og ulike bransjer, mens selve Arbeidstilsynets pilotprosjekt gjennomføres av regionkontorene Østfold/Akershus, Oslo og Vestlandet.

Personvern og cookies