Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Arbeidstilsynet

NYE MINSTELØNNSSATSER PÅ BYGGEPLASSER
Ny forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler på byggeplasser trådte i kraft 1. november 2008. Den gjelder lønns- og arbeidsvilkår for både faglærte og ufaglærte arbeidstakere på byggeplasser. Forskriften gir nye satser for minstelønn på byggeplasser i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

STYRKET SAMARBEID OM FARLIGE STOFFER
Et styrket samarbeid om farlige stoffer skal gi økt sikkerhet. Mange myndigheter har et fagansvar for farlige stoffer. Etablering av samvirkeområdet farlige stoffer skal gi svaret på om det finnes gråsoner og uklare ansvarsforhold, som det bør ryddes opp i. Det vil gi samfunnet en samlet oversikt over risikoen og et bedre grunnlag for forebygging og beredskap.

Statens forurensningstilsyn

NONYLFENOLER I TEKSTILER
I Sverige er det påvist helse- og miljøfarlige nonylfenoletoksilater i en type boksershorts. I tekstiler brukes ofte ulike kjemiske stoffer under produksjon. I tillegg kan ferdige produkter tilsettes kjemikalier, for eksempel for å oppnå antibakteriell effekt, flammehemming eller vannavvisning (impregnering). I Norge og EU er det med noen få unntak forbudt å bruke slike kjemikalier, men stoffene kan finnes i forbrukerprodukter produsert utenfor EØS-området. Den som importerer er ansvarlig for at produktene ikke medfører helse- eller miljøfare.
MINDRE UTSLIPP FRA MALING OG LAKK
Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer grunnet bruk av maling og lakk har gått ned i løpet av perioden 2002-2006, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og SFT. Blant annet er utslippene av CMR-stoffer, det vil si stoffer som kan skade forplantningen eller gi kreft, redusert med en fjerdedel.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

REVIDERT VERSJON AV RETNINGSLINJER FOR INDUSTRIVERN
Revidert versjon av retningslinjer for industrivern legges til grunn for organisering og kontroll fra 1. januar 2009. Minstekravene til industrivern er i all hovedsak som i gjeldende bestemmelser og retningslinjer for industrivern, men de nye retningslinjene tydeliggjør skillet mellom krav og informasjon. I tillegg gir de blant annet de kommende innsatslederne en bedre plattform å stå på når de pålegges å gjennomføre samme tverrfaglige grunnopplæring som mann­skapene.

Personvern og cookies