Nytt om regler

(2009)

Arbeidstilsynet:
Allmenngjøringsforskrift

Forskriften gjelder delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien, og trådte i kraft 1. desember 2008. Forskriften gjelder lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakergrupper i virksomheter innenfor skips- og verftsindustrien. Det vil si faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
REVIDERT FORSKRIFT OM ELEKTRISK UTSTYR

Den reviderte forskriften om elektrisk utstyr trådte i kraft 31. oktober 2008. Formålet med forskriften er å sikre at elektrisk utstyr ikke medfører fare, og sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet. Forskriften henvender seg hovedsakelig til produsenter, importører og andre markedsførere av elektrisk utstyr og fastsetter de sentrale kravene til sikkerhet for slikt utstyr.

Statens forurensningstilsyn:
SMÅELEKTRONIKK MÅ IKKE KASTES I SØPLA

Forhandlerne av elektroniske og elektriske produkter plikter å gi informasjon om at småelektronikk ikke skal kastes sammen med annet avfall, og at butikkene tar imot slikt avfall gratis. Informasjon må gis i butikkene, på bedriftens nettsider og i forhandlerens salgs- og informasjonsmateriell.  SFT har laget informasjonsplakater som kan henges i butikkene. Utlekking av miljøgifter fra EE-avfall kan skade miljøet dersom det ikke håndteres riktig.

FORBUD MOT DEPONERING AV NEDBRYTBART AVFALL

Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trer i kraft fra 1. juli 2009. SFT har laget en veileder som omhandler midlertidig dispensasjon fra forbudet. Den skal bidra til en enhetlig og streng dispensasjonspraksis i en overgangsperiode. Veilederen er primært rettet mot saksbehandlere hos Fylkesmannen, men gir også nyttig informasjon til deponiansvarlige som vurderer å søke om dispensasjon fra forbudet mot nedbrytbart avfall.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon:
NSO FAGHEFTER

NSO har utarbeidet 12 faghefter til bruk i industrivernarbeidet: Organisering av egenbeskyttelse, Risikoanalyse, Tilpasset industrivern, Innsatsledelse på skadestedet, Brannvern, Farlige stoffer – kjemikalievern, Opplæring i industrivern, Røykdykking, Styring av industrivernarbeidet, Øvelser, Beredskapsplanverk og Grunnleggende sikkerhet.
Alle fagheftene foreligger i trykket versjon og kan bestilles fra NSO. De koster kr. 150,- /stk + porto. Noen foreligger elektronisk og kan fritt lastes ned som pdf-fil.

Personvern og cookies