Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Arbeidstilsynet
BROSJYRE PÅ ÅTTE SPRÅK

Ny utgave av brosjyren «Velkommen som arbeidstaker i Norge» er nå revidert og trykket opp på nytt. Brosjyren finnes på åtte språk: norsk, engelsk, litauisk, latvisk, estisk, rumensk, polsk og russisk. Brosjyren er rettet mot utenlandske arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Den reviderte versjonen har noen språklige endringer og lønnssatsene er oppdatert. Det er også kommet informasjon om ID-kortordningen i bygg og anlegg samt det nye registeret for bemannningsforetak.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NY ORDNING FOR SPRENGNINGSSERTIFIKATER

I løpet av første kvartal sendes forslag til ny ordning for sprengningssertifikater på høring. Forskriftsendringen vil få konsekvenser for alle som i dag har sprengningssertifikat. Hensikten med de nye bestemmelsene er å øke sikkerheten både for de som driver sprengingsarbeid og omgivelsene. I dette faktaarket er de viktigste forslagene til endringer oppsummert. Forslaget kan bli endret som følge av høringen.

NY HØRING OM FARLIGE STOFFER

«Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen» skulle etter planen tre i kraft 1. mars, men blir nå utsatt. På grunn av endringene foretatt i forskriften etter første høringsrunde, er det besluttet å sende den på ny seks ukers høring.

Statens forurensningstilsyn
MANGLENDE PREREGISTRERING KAN FØRE TIL STANS

Virksomheter som ikke preregistrerte sine kjemikalier innen 1. desember 2008, må innstille all fremstilling, import eller bruk inntil de har registrert sine kjemikalier i Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Virksomheter som ikke overholder det europeiske REACH-regelverket, risikerer at tilsynsmyndighetene ilegger tvangsmulkt. Politianmeldelse vil bli vurdert ved alvorlige forhold.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
KOMPLETT MED VEILEDNING

Veiledning og engelsk versjon til «Forskrift og retningslinjer for industrivern» er nå klar. Veiledningen gir informasjon om hvordan kravene i retningslinjene skal forstås og hvordan de kan oppfylles. Veiledningen inneholder ikke nye krav og er et dynamisk dokument. Fordi det er mange sysselsatte som ikke snakker norsk, er det laget en engelsk versjon av «Forskrift og retningslinjer for industrivern» som NSO håper kan komme til stor nytte i industrivernarbeidet.

Personvern og cookies