Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Arbeidstilsynet

REGISTRERINGSPLIKT FOR VIKARBYRÅER
Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak (vikarbyrå) trådte i kraft ­­1. januar 2009. Alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge, plikter å sende melding til Arbeidstilsynet for å bli registrert i et nytt offentlig register over bemanningsforetak. Meldeplikten skal bidra til å fremme seriøs utleievirksomhet og sikre de utenlandske arbeiderne skikkelige vilkår på det norske arbeidsmarkedet. En liste over vikarbyrå det er lovlig å leie fra finnes på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NY NETTPORTAL: klimatilpasning.no
Når klimaet endrer seg, øker faren for flom og skred. Det må kommunene ta hensyn til i planleggingen av veier, bygg og anlegg. Nettportalen klimatilpasning.no skal gi samordnet og tilrettelagt informasjon om klimatilpasning til kommuner, bedrifter og andre som har behov for det. Klimaendringene vil arte seg ulikt om en bor på landet eller i byen, i nord eller i sør. Derfor er portalen delt inn i fylker, slik at man kan finne informasjon som er spesielt aktuell for den enkelte landsdel.

Statens forurensningstilsyn

SPESIALRAPPORT OM EKSTREME KLIMAHENDELSER
Norge har foreslått at FNs klimapanel (IPCC) skal lage en spesialrapport om håndtering av ekstreme klimahendelser. I uke 13 møttes eksperter fra hele verden i Oslo for å starte arbeidet med rapporten. Rapporten skal bidra til å styrke bevisstheten om de dramatiske konsekvensene av global oppvarming, og være en guide for hvordan en kan komme i gang med praktiske tiltak i land som er sårbare for klimaendringene. Statens forurensningstilsyn (SFT) koordinerer Norges arbeid med FNs klimapanel. Norge foreslo at rapporten skulle legges fram i 2010, men arbeidet kommer til å vare i ca to år, og rapporten vil bli ferdig i 2011.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

BEREDSKAP
Industrielle og håndverksmessige virksomheter som i gjennomsnitt sysselsetter 40 eller flere personer i året skal etablere en beredskap, kalt industrivern. Industrivernets oppgave er å være førsteinnsats ved nøds- og ulykkessituasjoner som kan inntreffe i virksomheten. Er hendelsen alvorlig nok, og din virksomhet trenger bistand fra nødetatene, er det viktig at industrivernet er best mulig forberedt på samarbeidet med det kommunale brannvesen, politi eller helsevesen. På NSO sine nettsider er det laget en oversikt over hva en industrivernpliktig virksomhet bør sette seg inn i for å være i beredskap.

Personvern og cookies