Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Psykiske problemer ikke så flaut

Det er mindre tendens til stigmatiserende holdinger overfor psykisk syke i 2007 enn i 2002, viser en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Det går frem av rapporten, som er omtalt av Helsedirektoratet, at det er en udekket etterspørsel etter kunnskap om psykisk helse i befolkningen. Folk flest er også mer engasjert enn før i forhold til psykisk helse. Det er færre som mener at en bør løse problemene selv hvis en får psykiske problemer, og betydelig færre synes personer med slike problemer er en belastning å være sammen med. Færre synes også at det er flaut med psykisk sykdom, og et klart flertall mener at psykiske problemer på sikt kan gi livet styrke.

Arbeidsgleden avgjør

Det er den indre motivasjonen, slik som arbeidsgleden, som er den viktigste årsaken til at arbeidstakere som kan gå av med avtalefestet pensjon, velger å fortsette i jobben.
Men ytre faktorer; status, lønn og høyere pensjon, teller også for mange, viser funn fra den store NorLAG-undersøkelsen om aldring og livsløp, laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Til Senter for seniorpolitikk sier forsker Per Erik Solem, NOVA, at det er mulig å påvirke seniorenes avgangstidspunkt. På kort sikt kan det se ut som om penger kan ha effekt, men på lang sikt har det best virkning å sørge for mer interessante jobber. Av et utvalg på 5.600 personer, svarer over halvparten at det er interessen for arbeidet som er avgjørende for om de vil fortsette å jobbe. Under 30 prosent oppga økonomiske motiver.

Rektorer tør ikke varsle

Norske skolerektorer tør ikke fortelle om kritikkverdige forhold i skolen. De frykter reaksjonene fra sine ledere. Dette gjelder 80 prosent av rektorene.
Dette går frem av en undersøkelse, omtalt i Dagsavisen, hvor Utdanningsforbundet har kartlagt ytringsfriheten i norsk skole. Undersøkelsen viser at situasjonen for ytringsklimaet i norsk skole er blitt verre siden 2004, da forrige kartlegging ble gjort. Lojalitetskravene i skolen er for høye, fastslår Utdannings­forbundets leder, Helga Hjetland. Dette bekreftes av svarene i spørreundersøkelsen, blant annet har hver femte grunnskolerektor svart at de har fått refs etter å ha uttalt seg offentlig.

Personvern og cookies