Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Europatoppen i sysselsetting

Ingen andre land i Europa har så høy sysselsetting som Norge.
Andelen yrkesaktive i befolkningen er hele 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i Europa, skriver nettstedet forskning.no. Det gjelder både kvinner, eldre og unge. Den viktigste årsaken er at kvinner deltar i arbeidslivet i mye høyere grad i Norge enn ellers i Europa. Dette tilskriver forskerne romslige ordninger for foreldrepermisjon, gode omsorgsordninger og barnehager som gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet og barn. Yrkesfrekvensen for norske kvinner er hele 13 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for EU-landene. I tillegg er både unge og eldre mer inkludert i arbeidsstyrken, dette gjelder særlig aldersgruppene 15-24 år og 55-64 år. Yrkesdeltakelsen blant kvinner i alderen 55-66 år har økt markant de siste ti årene. For menn i samme alder har den vært stabil.

Balanse mellom jobb og privatliv

Ledere som skjønner betydningen av en god balanse mellom de ansattes jobb og privatliv, spiller en positiv rolle for arbeidstakernes helse.
Dette viser en undersøkelse gjennomført ved den Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Sverige. Hensikten er å se på sammenhengen mellom en bedrifts organisasjonskultur og medarbeidernes balanse mellom privatliv og jobb som et aspekt ved helse, skriver Dagens Medisin. Fagkonsulent Marianne Schjølberg ved Arbeidsmiljøsenterets avdeling i Trondheim, påpeker at en leder kan gjøre svært mye for å utvikle en støttende kultur i virksomheten. Men lederen må alltid vurdere nøye hvor mye hun eller han bør engasjere seg i en medarbeiders privatliv, det vil avhenge av situasjonen. – Uansett er det viktig å legge til rette for en organisasjonskultur der det er lov å være åpen om spesielle behov som berører privatlivet. Det er ikke vanntette skott mellom privatlivet og det livet en lever på jobben, understreker Schjølberg.

Dårlig hjertehelse blant uføre

Unge arbeidsuføre har langt større risiko for å få hjerteinfarkt enn personer på samme alder som er i arbeid.
Det viser en norsk undersøkelse av uføretrygdede personer i 40-årene. Studien avdekker at denne gruppen har rundt 50 prosent høyere risiko for å få et hjerteinfarkt og diabetes enn menn og kvinner som er i jobb, skriver Dagens Medisin. Svært få i denne aldersgruppen er uføretrygdet på grunn av hjertesykdom, men de har flere risikofaktorer som kan lede til slik sykdom. Forskerne tilskriver dette først og fremst livsstilsfaktorer, de driver mindre fysisk aktivitet, har større grad av overvekt, mer røyking og høyere kolesterol enn kontrollgruppen. Dette er faktorer som til en viss grad kan ha sammenheng med uførheten.

Vibrasjonsskader i EU

En av tre arbeidstakere i EU er utsatt for vibrasjoner på jobben, viser en undersøkelse i seks EU-land.
Til tross for EU-direktivet om vibrasjoner som kom i 2005, er dette et stadig økende arbeidsmiljøproblem, skriver European Agency for Safety and Health at Work. Undersøkelsen har sett på hvordan bedrifter, regelverk og lovgivere må møte nye utfordringer på et område hvor det er komplisert å gjøre nøyaktige målinger og sette inn gode nok tiltak. Det er særlig førere av anleggsmaskiner, pigg- og fjellboremaskiner og brukere av håndholdt verktøy som blir utsatt for de verste vibrasjonene. Landene som er undersøkt er Belgia, Tyskland, Spania, Finland, Frankrike og Polen.

Eldre offshorearbeidere

Gjennomsnittsalderen på dem som arbeider offshore, øker jevnt og trutt, nå ligger den på 43 år.
Dette går frem av en undersøkelse Petroleumstilsynet har fått utført om offshoreberedskap. Undersøkelsen viser at nesten hver fjerde ansatte som jobber offshore, er i aldersgruppen 51 til 60 år. 2,7 prosent er eldre, skriver Stavanger Aftenblad. Flertallet av dem som jobber på oljeinstallasjonene er mellom 41 og 50 år. For fire-fem år siden var bare vel 16 prosent av offshoreansatte i gruppen 51-60 år og under 2 prosent eldre enn dette. Statistikk fra åtte år tilbake viser at gjennomsnittsalderen da lå på 41,5 år. Mange av de offshoreansatte må delta i ulike innsatsgrupper, det innebærer at de har spesielle oppgaver i en nødssituasjon. Alderen på dem som deltar i disse gruppene er også stigende. Dette gjelder blant annet livbåtførere, brannlag, mannskap på MOB-båter, førstehjelpsmannskap og skadestedsledelse.

Personvern og cookies