Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Svensker lei av å jobbe

Mer enn halvparten av svenske arbeidstakere ønsker å jobbe mindre og bruke mer tid på familie, venner og fritids­aktiviteter.
Dette går frem av en undersøkelse utført av International Social Survey Programme (ISSP). ISSP hadde spurt arbeidstakere i mer enn 30 land og det viste seg at svenskene var mest misfornøyde med hvor mye tid de brukte på jobben, skriver Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste som omtaler undersøkelsen. Blant nordmennene svarte 38 prosent at de ønsket å jobbe mindre. I motsatt ende av skalaen finner vi Bulgaria og Filippinene, der er det bare henholdsvis 9 og 8 prosent som synes de jobber for mye. Undersøkelsen viser at det er ingen forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder dette spørsmålet.

Høyt utdannede trives ikke

Det ser ut til at høyt utdannende trives dårligere på jobben enn ansatte som har færre år på skolebenken bak seg. Dette går frem av en studie av livsløp, generasjon og kjønn i regi av Statistisk sentralbyrå og NOVA.
To av forskerne bak studien, Randi Kjeldstad og Lars Dommermuth tror ikke dette resultatet avspeiler faktiske forskjeller i arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Til Teknisk Ukeblad sier de at det heller kan være slik at høyt utdannede stiller større krav til arbeidet enn andre. Det skal derfor mer til for at de skal trives svært godt på jobben. Undersøkelsen avdekker ellers at lang eller kort arbeidstid betyr lite for trivselen, og at de som er mye på farten i jobben trives best. Ansatte i offentlig sektor liker seg bedre enn kolleger i næringslivet og kvinner trives bedre i typiske mannsyrker enn menn i kvinneyrker.

Kvinner best til å motivere

Kvinnelige ledere er flinkere til å motivere sine medarbeidere enn mannlige.
Det viser en undersøkelse utført av det internasjonale talentselskapet Hudson. Selskapet står bak en undersøkelse som omfatter 65.000 personer. Et utvalg på 600 ledere ble utfordret til å gi seg selv poeng på 25 forskjellige lederegenskaper, skriver Aftenposten. Etterpå ble egenvurderingene målt opp mot vurderinger gjort av de samme personenes omgangskrets. Det ble ikke funnet særlig store forskjeller på menn og kvinners lederegenskaper, men kvinner skåret noe høyere på faktorer som motivasjon, kommunikasjon og åpenhet. Menn var derimot flinkere til å overtale, takle stress og når det gjaldt innovasjon.

Gir sykmeldte dårlig samvittighet

Norske arbeidsgivere er mestere når det gjelder å gi ansatte dårlig samvittighet for å sykmelde seg.
Det er det internasjonale bemanningsbyrået Kelly Services som avslører dette, i en svært omfattende undersøkelse blant over 100.000 arbeidstakere i 33 land, hvorav 2.000 i Norge. Nettstedet Karrierelink.no omtaler undersøkelsen. Blant hovedfunnene i den norske delen av undersøkelsen er at 87 prosent aldri tar ut sykedager hvis de ikke virkelig er syke, og 21 prosent synes jobben deres har en negativ effekt på helsa. 75 prosent av norske kvinnelige ansatte og 60 prosent av mannlige, som har vært sykmeldte, føler at arbeidsgiveren gir dem dårlig samvittighet for å være syk. Dette gir norske arbeidsgivere høyeste skår på dette spørsmålet.

Hudsykdommer øker

Hudsykdommer er nå på andreplass på lista over de vanligste arbeidsrelaterte sykdommene i Europa.
Svært mange europeiske arbeidstakere rammes av yrkesbetingede hudsykdommer. (Illustrasjonsfoto: Turid Børtnes) Denne typen sykdommer representerer også noen av de alvorligste farene når det gjelder utvikling av yrkessykdommer i forbindelse med kjemisk, fysisk og biologisk eksponering, skriver European Agency for Safety and Health at Work. Det er svært viktig å utvikle metoder for å kjenne igjen og fastsette eksponeringsnivået for skadelig påvirkning for å kunne kontrollere det, fordi det ikke finnes vitenskaplige metoder til å måle hva kroppen blir utsatt for gjennom hudkontakt. De mest utsatte yrkene er innen industri, bygg og anlegg og helsevesenet.

Personvern og cookies