Nytt om forskning

Arbeidsmiljø nr. 6 – oktober 2002

Yrkesdykking kan være skadelig
Yrkesdykking kan til en viss grad være skadelig, det viser en doktorgradsavhandling laget av Marit Skogstad. Ved å undersøke 77 unge anleggsdykkere i en periode på seks år, har hun funnet at unge dykkere utvikler lett redusert lungefunksjon. Hørselen reduseres også, mest hos dem som er ofte under vann.

Ny rolle for arbeidsgiver
Forskere ved Fafo arbeider med et forskningsprosjekt som skal kartlegge de nye trendene i norsk arbeidspolitikk rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter. De tar utgangspunkt i arbeidsmarkedssituasjonen i Norge hvor gårsdagens arbeidsledighet dels er erstattet av knapphet på arbeidskraft. De skal også se på ande lands politikk på området og foreta en første kartlegging av norske aktørers forståelse for arbeidsgivernes utvidede rolle i et inkluderende arbeidsliv. Forsker Espen Dahl (bildet) er ledere for prosjektet som finansieres av Norsk forskningsråd.

Arbeidsmiljø og kildesortering
Teknologiske løsninger for gjenbruk og ressursutnyttelse av avfall er blitt grunnlag for en industri i vekst. Bioavfall er den avfallsfraksjonen som forurenser miljøet mest. Av den grunn forbys bioavfall nå på fyllingene. Tidligere undersøkelser ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at renovatører som samler inn bioavfall, er eksponert for et så høyt nivå av mikroorganismer at helseplager kan forekomme. Det er særlig påvist sammenheng mellom akutte plager i øvre luftveier og eksponeringsnivå. STAMI har gått videre med dette for å studere hva lagring av avfall i ulike typer oppsamlingsutstyr har å si for avfallets evne til å avgi såkalte bioaerosoler. Det er benyttet laboratorieforsøk med klimakammer og trommelstøvtester.

Helse i silisiumkarbidindustrien
Statens arbeidsmiljøinstitutt skal sammen med Kreftregisteret forsøke å identifisere årsakene til den økte risikoen for kreft og lungesykdommer i silisiumkarbidindustrien. Dette skal gjøres ved mer detaljert kartlegging av så vel støveksponering som forekomst av lungesykdommer. Fra før har Kreftregisteret påvist en økt risiko for kreft og lungesykdommer i denne industrien. Det er også påvist en klar sammenheng mellom lungekreft og samlet eksponering for støv, men forskerne har ikke klart å identifisere en enkelt støvkomponent som årsaksfaktor.

440.000 til arbeidsmedisinsk forskning
Fire forskningsprosjekter får til sammen 440.000 kroner fra Statoil Norge AS Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning. Fondet har gjennom de siste tolv årene bidratt med til sammen omkring 9 millioner kroner til forskning. Disse forskningsprosjektene får nå støtte fra Statoil-fondet: «Karakterisering av helserisiko ved innånding av bioprotein produsert ved hjelp av metangass som energikilde.» – STAMI ved Wijnand Eduard og Marit Skogstad. «Studie av kreftforekomst og dødelighet blant maskinister» – Kreftregisteret ved Tore Tynes og Aage Andersen. «Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. – Regionsykehuset i Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling ved Håkon Lasse Leira. «Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. Del 2: Kvantitativ beskrivelse av eksponering.» – Regionsykehuset i Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling ved Kristin Svendsen.

Personvern og cookies