Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Åtte av ti fornøyd med sjefen
Det store flertall arbeidstakere er fornøyd med sjefen sin. De mener at han eller hun bidrar positivt til trivsel og effektivitet på arbeidsplassen, men også at det er et visst forbedringspotensial. Hele 80 prosent av norske arbeidstakere er godt fornøyd med sin nærmeste overordnede, skriver Tønsberg Blad om en undersøkelse utført av Visendi for Avisenes Pressebyrå. Likevel er det problematisk for en del medarbeidere å si hva de mener til sjefen av frykt for negative reaksjoner. Akkurat dette punktet kan skape problemer, mener arbeidslivsforskere. Å undertrykke følelser kan føre til helseplager for dem det gjelder. Samhandling mellom ansatte og ledere bringer frem mange følelser. Ledere ser lettere på negative følelser for medarbeidere som en del av jobben og lar ikke dette gå inn på seg, mens for medarbeideren kan det få alvorligere konsekvenser. Vedkommende har bare en sjef og blir dermed langt mer sårbar.

Men offentlig ansatte sliter
Det ser ut som om det er offentlig ansatte som har størst problemer på jobben og svært ofte er det sjefen som er problemet. Det viser i hvert fall statistikken over henvendelser til Arbeidslivstelefonen, som drives av Mental Helse Norge. Denne telefontjenesten får flest henvendelser fra offentlig ansatte. Konflikter med nærmeste overordnede og mobbing, ofte fra leder, er gjengangere hos dem som ringer.

Best for nordmenn og dansker
Norske og danske arbeidstakere er de i Europa som føler at de har mest innflytelse på eget arbeidsmiljø. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) i Sverige skriver i en rapport at 7 av 10 norske arbeidstakere mener dette gjelder dem. Det samme svarer danske arbeidstakere. Organisasjonen baserer tallene sine på en undersøkelse fra European Social Survey, der 16.000 arbeidstakere i 21 land i Europa er blitt intervjuet om sine arbeidsforhold. Hovedkonklusjonen i rapporten er at arbeidstakere i Europa har liten innflytelse på arbeidsplassen sin, skriver arbeidstilsynet.no som omtaler undersøkelsen. I land som Tsjekkia, Hellas, Frankrike og Spania mener bare 30 prosent at de har gode muligheter for påvirkning av arbeidsmiljøet, mens hele 40 prosent mener de har liten innflytelse.

Bruk av eldres arbeidskraft
Forskere ved Fafo undersøker hvordan tidligpensjonering kan reduseres blant de største yrkesgruppene i kommunal sektor: Lærere i skolesektoren og ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet skal gjennomføres i to faser, hvorav første del er en kartlegging av eksisterende kunnskap og erfaring mens del to er en evaluering av utviklingsarbeidet i et utvalg kommuner. Formålet er å finne hvilke faktorer som i størst grad er med på å redusere omfanget av tidligpensjonering i de aktuelle yrkesgruppene. Prosjektet avsluttes i 2007.

Tap av jobb gir hjertesykdom
De som blir tvunget ut av jobben sin sent i livet har dobbelt så stor risiko for å få hjertesykdom eller slag sammenlignet med jevnaldrende arbeidstakere i jobb. En studie ved Yale University som fulgte over 4.300 arbeidstakere mellom 51 og 61 år i en periode på ti år viser at de som ble presset til å slutte i arbeidet hadde mer enn dobbelt så mange tilfeller av hjerte- og karsykdommer, skriver BBC NEWS. Leder for forskningsprosjektet, dr. William Gallo sier at for mange personer representerer det å miste jobben sent i livet en meget stressende erfaring som kan få en rekke alvorlige helsemessige konsekvenser. Andre helseeksperter peker på at problemer med å finne en tilsvarende jobb i dagens arbeidsliv er en av de viktigste stressfaktorene for eldre som mister jobben.

Personvern og cookies