Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Omfattende forskning på sykefravær
42 prosjekter med en samlet årlig bevilgning på 22 millioner kroner ble resultatet da Forskningsrådet søkte gjennom porteføljen sin etter forsk­ning om sykefravær og uførhet. – Forskningsrådet ser det som en viktig oppgave å gjøre kunnskapen som produseres gjennom våre programmer mer tilgjengelig for politikerne og forvaltningen. Samlet gir norsk forskning et bredt kunnskapsgrunnlag som er relevant for beslutninger innenfor de fleste samfunnsområder, sier avdelingsdirektør Morten Thornquist i Avdeling for velferd og samfunnsutvikling. Oversikten som nå er laget, gir en fremstilling av hvordan prosjektene er relevante i forhold til sykefravær og uførhet. De deles inn i kategorier for arbeidsmiljø, kjønn/familiestruktur, sykelønnsordning, økonomiske incentiver, omstilling og arbeidsmarked. Tre prosjekt i Forskningsrådets portefølje er i startfasen. De omhandler årsaker til utstøting og ikke-deltakelse i arbeidslivet, overgangen fra heltidsstilling til uføretrygd for langtidssykmeldte og i hvilken grad et sjenerøst system for sykepenger, slik som i Norge, fører til økt sykelighet i befolkningen.

Fremtidens arbeidsmiljø
Det svenske arbeidslivsinstituttet har sett på hvordan fremtidens arbeidsmiljø vil arte seg og hvilke arbeidsmiljøspørsmål som vil være aktuelle i 20012. Et av spørsmålene er om de ansatte blir vurdert som en kostnad eller en investering for arbeidsgiveren. Arbeidslivsinstituttet har i dette prosjektet tatt i bruk verktøy for hvordan man kan arbeide med arbeidsmiljøspørsmål i bedrifter og organisasjoner. De har tatt utgangspunkt i fire ulike retninger som beskriver hvordan det kan tenkes å se ut i 2012. Et avgjørende spørsmål ser ut til å være hvordan arbeidsgiverne ser på sine ansatte. Det råder også stor usikkerhet om arbeidsgiveren kommer til å forholde seg til hele livssituasjonen til de ansatte eller kun fokusere på den tiden arbeidstakeren er på jobb, skriver nettstedet til STAMI. Rapporten fra det svenske arbeidslivsinstituttet er laget som film og kan sees på instituttets webside.

Hydraulikkoljer og helsefare
Forskere ved STAMI har siden 2004 etter at det ble slått alarm om en mulig sammenheng mellom bruk av hydraulikkoljer og helseskader hos dem som blir utsatt for slik eksponering forsket på yrkeseksponering ved bruk av disse oljene. Nå har det også vært mye fokus på om turbinoljer i flymotorer kan medføre giftige gasser som kan skade dem som har blitt utsatt for dette. Hydraulikkoljer er en samlebetegnelse på en rekke smøreoljer som blant annet brukes i luftfartsindustri, offshoreindustri, på anlegg og i landbruket. Det finnes mange typer og enkelte er blitt tilsatt organofosfater. Det er tidligere godt dokumentert at personer som har vært utsatt for organofosfatbaserte plantevernmidler kan bli plaget med nevrologisk sykdom som kan minne om MS. Det er foreløpig for tidlig å trekke noen konklusjoner av forskningen på området, skriver STAMI, men forskerne har inntrykk av at eksponeringen for organofosfater har blitt betydelig redusert de siste 30 årene. Forskningsprosjektet skal avsluttes i løpet av 2007.

Stressplager for sykehusansatte
Den største arbeidsmiljøundersøkelsen som er gjennomført i Midt-Norge er nå avsluttet. Over 10.000 ansatte i sykehus og institusjoner har deltatt. Undersøkelsen viser at to av tre ansatte ved sykehusene i Helse Midt-Norge har stressrelaterte helseplager. Fagfolk bak undersøkelsen mener at det er foruroligende at så mange er rammet og at det ser ut til at dette gjelder alle grupper ansatte, uansett utdanning og hva de jobber med. Undersøkelsen bekrefter at høyt sykefravær ved sykehusene henger sammen med stress og helseplager, men den viser også at det er hvordan den enkelte forholder seg til helseplagene som avgjør om hun eller han går på jobb eller blir hjemme. Av positive faktorer nevnes at de ansatte mener at de mestrer de faglige utfordringene og den store omstillingen som foregår på sykehuset. De opplever at arbeidet de utfører har stor nytteverdi og de er stort sett fornøyd med lederne sine.

Personvern og cookies