Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Mest fravær hos lavlønte
Kvinner i lavlønnsyrker, særlig i offentlig sektor, har det høyeste sykefraværet, mens de som jobber i det private næringslivet er minst borte fra jobben på grunn av sykdom. En gruppe arbeidslivsforskere ved SINTEF har sett på utvikling­­en av sykefraværet i Norge i forhold til blant annet yrker, kjønnsforskjeller og arbeidsmiljø. Ikke overraskende har de funnet ut at kvinner i omsorgsyrker har høyest sykefravær, sammen med lærere og helsearbeidere. Dette kan forklares med at dette er yrker der det kreves topp innsats når en først er på jobben, sier forsker Solveig Osborg Ose til tb.no. Kontoransatte derimot, kan ta det litt roligere på jobben hvis de ikke føler seg helt bra. Fraværet gjenspeiles også i hvilke lidelser som er den viktigste årsaken til at folk blir sykmeldte, det er muskel- og skjelett­lidelser, noe som er mest utbredt i lavlønnsyrkene. Deretter kommer psykiske lidelser og luftveissykdommer.

Sjefen fungerer ikke alene
Svensk forskning viser at det i tillegg til gode ­personlige lederegenskaper er avgjørende å ha en god arbeidsorganisering for å fungere som en god sjef i dagens arbeidsliv. Tre svenske doktorander har sett på resultatene fra arbeidsplasser både innenfor offentlig sektor og i det private næringslivet. De har funnet ut at det kreves tydelige organisatoriske forutsetninger for at en person skal kunne fungere som en bra leder. Særlig mellomledere kommer lett i en skvis mellom de ansatte og sjefene de har over seg.

Stress i politiyrket Visse personlighetstyper håndterer stress i ­politiyrket bedre enn andre.
Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet har sett nærmere på hva som oppleves som belastende i politiyrket, hvilke personlighetstyper som blir mest belast­­et, mestringsmåter og stress. Det viser seg at hendelser der ­kolleger blir skadet i tjeneste er den mest alvorlige stressfaktoren, mens stor arbeids­belastning oppleves minst stressende. ­Politifolk som var utadvendte og lite sårbare taklet jobbstress og belastning­­er best, mens de som var både utadvendte og samvittighetsfulle var dem som i størst grad benyttet aktive mestringsstrategier.

Frisører får kjemikalieskader 
En svensk doktoravhandling viser at ­frisører har mer enn dobbelt så høy risiko som resten av befolkningen for å få håndeksem.­ Frisører utsettes daglig for kjemi­kalier i hårfargingsmidler, ­per-­­ ma­nentvæsker og blekemidler. I tillegg irriteres huden av at hendene er mye i vann. 4.000 frisører har svart på spørsmål om håndeksem og arbeidssituasjoner. Resultatene er blitt sammenlignet med en kontrollgruppe i den øvrige befolkningen og det viser seg at håndeksem er dobbelt så vanlig blant frisørene, skriver stami.no. Dessuten er yngre personer mer utsatt enn eldre. En mulig løsning er at frisørene tar i bruk hansker. En annen mulighet er å fjerne de mest allergifremkallende produkt­ene, men foreløpig finnes det få erstatningsprodukter. Det er Marie-Louise Lind fra det svenske Arbetslivsinstitutet som har laget doktor­av­hand­lingen.

Omfattende arbeidsmiljøkartlegging
– Forskning innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø er et satsingsområde for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), sier avdelingsdirektør Bjørn Lau. – Målet er å få bredere bilde av hvordan arbeidsmiljøet er i ulike bedrifter, og resultatene fra kartleggingen vil vi bruke videre i vår forskning, blant annet for å se hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker helsen vår. Vi ønsker å tilby bedrifter en gratis arbeidsmiljøkartlegging, mot at vi kan bruke resultat­ene i videre forskning. Slik oppnår vi en «vinn-vinn- situasjon», sier avdelingsdirektør Bjørn Lau.

Personvern og cookies