Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Best tilrettelagt for menn
Arbeidslivet legger forholdene bedre til rette for at menn skal unngå sykmeldinger enn når det gjelder kvinnelige arbeidstakere. Dette viser en undersøkelse foretatt av forskere i Fafo om sykefravær og sosialt ansvar. Rapporten konkluderer med at jo flere kvinner som jobber i en virksomhet, jo dårligere er forholdene tilrettelagt for å hindre sykmeldinger. Forsker Sissel Trygstad som er ansvarlig for rapporten, sier til LO-Aktuelt at dette kan komme av at mange kvinner jobber deltid. Tiltak bedriftene benytter seg av for å redusere sykefravær kan være tilrettelagte arbeidsoppgaver eller arbeidstid, mulighet til å jobbe hjemmefra, tekniske hjelpemidler og medarbeidersamtaler. Undersøkelsen viser at IA-bedrifter er flinkere til å legge arbeidsforholdene til rette enn de som ikke har slik avtale.

Yrker som truer samlivet
Størst risiko for et ødelagt samliv har de som jobber med ugunstige arbeidstider eller yrker med risiko for utbrenthet, for eksempel i helsesektoren. Best er det å være bonde. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at jobb i primærnæringene, enten det er mann eller kvinne medfører lavest risiko for å bli skilt. Da er det verre for dem som jobber innen transport og kommunikasjon, skriver Adresseavisen. Nettopp ugunstig arbeidstid er et kjennetegn på yrker som kan belaste samlivet. Blant de såkalte nye yrkene er det mange belastende jobber i IKT-bransjen og blant folk som må pendle. Det gjelder også kvinner i mannsdominerte yrker med lang arbeidstid. Kvinner i familier der begge har lang arbeidstid sliter også med å håndtere både jobb og familie.

Travle sjefer?
For ledere gir det status å ha det travelt og være ­involvert i mange prosesser. Det går frem av en ­doktoravhandling om norske lederes tidsbruk på jobb. Birthe Kåfjord Lange ved Norges Handelshøyskole forsker på hvordan norske sjefer egentlig bruker tiden sin. Foreløpige resultater viser at de tilbringer en god del tid på jobben, men ikke avskrekkende mye, skriver DN.no. I gjennomsnitt er de på jobben rundt 40 timer i uka og jobber hjemmefra ca. seks timer. Når ledere skal prioritere egen tidsbruk, viser undersøkelsen at de særlig tar hensyn til egne individuelle interesser, slik som egen karriere, eget omdømme, ekteskap og tilsvarende. Videre legger de vekt på internt arbeidsmiljø, trivsel, medarbeidertilfredshet og virksomhetens omdømme og eksterne forhold. Menn tar i større grad enn kvinner hensyn til sine egne ­interesser og yngre ledere i større grad enn eldre.

Kjønn og helseproblemer
En studie laget av STAMI viser at det er forskjell på de helseproblemene kvinner og menn får på grunn av forhold i arbeidet. Det er ved å studere svar fra over 8.500 personer i forbindelse med Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 at det er avdekket at de to kjønn pådrar seg forskjellige helseproblemer. Kvinnene oppga oftere smerter i nakke og skuldre enn menn og det var også visse forskjeller når det gjaldt arm- og korsryggsmerter. Dette gjaldt både smerter som var arbeidsrelaterte og de som ikke var det. Dette kan skyldes at kvinner har mer ensformig gjentatt arbeid og dårlig utstyr, samt at de har større belastninger i hjemmet. Kvinnene hadde også oftere eksem, noe som kan skyldes mer «våtarbeid» enn menn, ved at de har hendene mye oftere i vann. Blant mennene var arbeidsrelaterte pusteproblemer og ­nedsatt hørsel vanligere enn blant kvinner. Menn er mer utsatt for støy og forurensning i jobben sin.

Personvern og cookies