Nytt om forskning

(2007)

Blir syke av jobben
Svært mange innen renholdsbransjen sliter med psykiske lidelser. Kvinner er særlig utsatt. En undersøkelse utført av forskere ved Universitetet i Oslo og Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at nesten 20 prosent av kvinnelige renholdsarbeidere har psykiske problemer. Studien har sett på forholdet mellom psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold og psykiske problemer. Det viste seg at det var en markert sammenheng mellom mentale helseproblemer og kvalitet på ledelsen, samarbeidet mellom kollegene og etnisk opprinnelse. Det er ikke overraskende at ansatte i rengjøringsbransjen er utsatt, psykiske problemer forekommer ofte i ustabile jobber med lav lønn, lav anerkjennelse og liten innflytelse over arbeidsforholdene. Dette er også kjennetegn på arbeid i rengjøringsbransjen. Bransjen har også en høy andel innvandrere og høyt sykefravær.

Sementstøv og lungefunksjon
Forskere ved STAMI skal undersøke en eventuell ­sammenheng mellom eksponering for sementstøv og nedsatt lungefunksjon ved 24 fabrikker i åtte ­europeiske land. Flere studier peker i retning av at påvirkning av sementstøv kan føre til nedsatt lungefunksjon, men det er ikke laget oppfølgingsstudier av slike sammenhenger. Undersøkelsen skal skje ved at halvparten av deltakerne skal ha på seg prøvetakingsutstyr i visse måleperioder på jobb. For å måle helseeffekter blir deltakernes lungefunksjon målt gjentatte ganger i tillegg til at det innhentes data over eksponering av støv med mer. Prosjektet er svært omfattende, det starter i 2007 og er planlagt avsluttet i 2012. Studien ledes av dr. med Karl Christian Nordby.

Vil ha eldre arbeidstakere
Hele åtte av ti ledere i norsk industri mener det er lønnsomt å holde på eldre lønnstakere. Likevel er det de færreste som har som mål å heve avgangsalderen. Dette går frem av en undersøkelse utført av forskningsstiftelsen Fafo. Flertallet av de virksomhetene som jobber med seniortiltak, mener at dette er en strategi som virker, skriver Ukeavisen Ledelse. Men selv om seniorene blir sett på som en ressurs, er det de færreste av virksomhetene som har konkrete tiltak for å heve pensjonsalderen.

Flest uføre i helse og sosialsektor
Ansatte i helse og sosialsektoren har størst risiko for å bli uførepensjonert, fulgt av ­industri og bergverksdrift og transport og kommunikasjon. Det viser et forskningsprosjekt, utført av Tone Eriksen og Ingrid Sivesind Mehlum ved NOA/STAMI. De har sett på uførepensjonering i ulike bransjer og også vurdert hvilke diagnosegrupper som dominerer i de enkelte næringer. 16 per 1.000 arbeidstakere i helse og sosiale tjenester ble uførepensjonert i 2005. Kvinner er noe mer utsatt enn menn og uføreraten stiger også med økende alder. Det var muskel- og skjelettlidelser som utgjorde den største diagnosegruppen i alle næringer (4,5 per 1.000 personer) fulgt av psykiske lidelser (3,3 per 1.000). Høyeste uførepensjoneringsrater for muskel- og skjelettlidelser fant forskerne i industri- og bergverksdrift, fulgt av transport- og kommunikasjon og helse og sosiale tjenester.

Små partikler farlige i lungene
Såkalte ultrafine partikler, som er partikler mindre enn 100 nm, kan skape kraftigere betennelser i lungene når de bli innåndet, enn større partikler av samme stoff. STAMI fortsetter nå et større forskningsprosjekt i samarbeid med Darmstadt Tekniske Universitet i Tyskland som en oppfølging av et prosjekt over hvilke forurensninger som dannes ved produksjon av aluminium, testing av verneutstyr og kartlegging av eksponeringsfaktorer. En del av prosjektet var en vurdering av helseeffekter ved eksponering for lite løselige ultrafine partikler i aluminiumsindustrien. Dette skal undersøkes nærmere, og forskerne skal blant annet se på effekten av slike partikler fra både nikkel- og aluminiumsproduserende industri.

Personvern og cookies