Nytt om forskning

(2007)

Menn påvirkes mest av konflikter
Interne konflikter på arbeidsplassen rammer menn hardere enn kvinner, viser en svensk studie av arbeidsmiljøundersøkelser i tidsrommet 1999 til 2005. Det er det svenske statistiske sentralbyrået, SCB, som har analysert forbindelsen mellom psykisk og psykosomatisk helse og trusler, vold og konflikter på arbeidsplassene gjennom seks år. Undersøkelsen viser at trakasseri og krenkende behandling på arbeidsplassen forårsaker minst like store psykiske plager for dem som blir rammet, som trusler og vold utenfra. Dessuten rammes menn hardere av interne konflikter enn kvinner. Det tror forskerne kan ha sammenheng med at menn opplever den eksterne volden som en naturlig del av arbeidet, noe som ikke gjelder interne konflikter og krenkelser. I løpet av 2005 var hver femte kvinne og hver tiende mann utsatt for vold eller trusler på jobben. Spesielt utsatte yrkesgrupper er politi, sykepleiere og omsorgsarbeidere, men også lærere er utsatt.

Kvinner friskest i mannsmiljøer
Kvinner som jobber i mannsdominerte bedrifter har bedre helse enn kvinner på arbeidsplasser med jevn kjønnsfordeling. Også blant menn er det en tendens til lavere sykefravær på mannsdominerte arbeidsplasser, viser en ny stor studie fra Centrum for folkehelse ved Stockholms läns landsting, skriver dn.no. Funnene anses som oppsiktsvekkende, for tidligere studier har vist at jevn kjønnsfordeling på arbeidsplassene er best for de ansattes helse. Over 2000 private bedrifter med over 74 ansatte har deltatt i undersøkelsen. Den skal gi et representativt bilde av det private næringslivet i Sverige.

Kreftrisiko for oljearbeidere  
helserisiko knyttet til arbeid med kjemikalier, særlig økt risiko for kreft. Dette slår Petroleumstilsynet (Ptil) fast i en ny rapport som tar for seg både nåværende situasjon og historiske forhold i næringen. Kreftregisteret har de siste ti årene arbeidet med en kreftstudie på sokkelen og foreløpige resultater indikerer at arbeidstakere offshore kan ha høyere risiko for blodkreft enn befolkningen ellers. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om eksponering i forbindelse med rengjøringsarbeid, inspeksjon og vedlikehold. Dette forsterkes av oppmerksomheten rundt kreftrisiko ved Shell-raffineriet på Sola den siste tiden.

Vi har mest muskel- og skjelettplager
Nordmenn har mer smerter i muskler og ledd enn folk i de øvrige nordiske landene. Mer enn en av seks nordmenn opplever å ha vondt i muskler eller ledd, i følge en undersøkelse gjennomført av Norstat i de nordiske landene. Norge ligger på toppen av lista med Danmark, Sverige og Finland på de neste plassene, melder Dagbladet. Forskerne vet ikke sikkert hva som er årsaken til at nordmenn opplever mer smerte. Klimatiske forhold kan være en del av forklaringen, gener en annen, mener professor Harald Breivik ved Rikshospitalet. Han er en av forskerne bak den europeiske undersøkelsen «Survey of chronic pain in Europe».

Personvern og cookies