Nytt om forskning

(2007)

Eldreomsorg og yrkesaktivitet
Eldreomsorg er viktig for seniorenes yrkesaktivitet, sju av ti personer i alderen 45 – 65 år som har en eller to foreldre i live, gir praktisk hjelp og pleie samtidig som de er yrkesaktive. Det viser et forskningsprosjekt som forsker Heidi Gautun ved Fafo arbeider med. Hun har funnet at over halvparten av dem som har gamle foreldre og jobb, opplever at det er vanskelig å kombinere yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser, skriver Senter for seniorpolitikk, som omtaler undersøkelsen. Seniorene ønsker seg bedre eldreomsorg, fleksible arbeidsgivere og langtidspermisjonsordninger. Gautun påpeker at mye av velferdspolitikken for å støtte omsorgsgivere er rettet mot småbarnsforeldre. Forpliktelsene til dem som har gamle foreldre har fått liten oppmerksomhet. Forskeren påviser at en god del bruker egenmeldingsdager for å yte omsorg, de slutter å jobbe eller tar lønnet eller ulønnet permisjon.

6 milliarder mer til forskning
Den rødgrønne regjeringen foreslår å øke kapitalen i Forskningsfondet med 6 milliarder kroner for 2008. Dermed blir fondet på 66 milliarder kroner. Viktige prioriteringer i 2008 er rekruttering til arbeidslivet og internasjonalisering. I tillegg vil regjeringen satse på å bedre kvaliteten og gjennomføringen av forskerutdanningen, blant annet ved å etablere en ordning med nasjonale forskerskoler gjennom Norges forskningsråd. Det skal også opprettes 350 nye stipendiatstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Blant forslagene om prioriterte forskningsområder ligger en bevilgning på 20 millioner kroner til Forskningsrådets program om årsaker til sykefravær og utstøting.

– Lag grense rundt privatlivet
– Pass på og dra en tydelig grense mellom hjemmearbeid og privatlivet. Oppfordringen kommer fra den svenske forskeren Camilla Kylin. Kylin har i en doktorgradsavhandling undersøkt ansatte som har ordninger med hjemmearbeid en dag i uken. Det er først og fremst av hensyn til muligheten for å ta seg inn igjen etter arbeidet at forskeren mener dette er viktig. I undersøkelsen kom det frem at mange av dem som jobber hjemme opplever en viss mistro og tvil fra omgivelsene når det gjelder legitimering av hjemmearbeidet. En slik måte å organisere arbeidslivet på kan være fleksibel og avslappende, men det avhenger mye av måten arbeidet er organisert på. Organisering av arbeidsplassen hjemme og god planlegging av arbeidstiden er viktige faktorer, viser undersøkelsen.

Lykken finnes på jobben
Mestringsopplevelser gjør oss sunne og motstandsdyktige, de gir oss energi, sier AFI-forsker Nina Amble til DinSide. Amble har ofte hørt folk som får en gledesopplevelse av å få til noe de ikke har klart før. Disse opplevelsene bygger buffere, slik at den det gjelder senere tåler motgang bedre. Ved mentalt å forberede seg på å mestre, øker muligheten for flere slike opplevelser. Dette er velkjent blant idrettspsykologer. AFI-forskeren har sammen med andre forskere dokumentert at det er en klar sammenheng mellom graden av mestringsopplevelse i jobben og trivsel, arbeidsglede og nærvær. Dette er det motsatte av sykefravær og motvirker dermed fravær på jobben

Forsker på sykefravær og utstøting
Hele 30 millioner kroner i året skal Forskningsrådet bruke på et nytt forskningsprogram omkring årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Formålet med satsingen er å bidra til et mer helhetlig og forsterket kunnskapsgrunnlag om årsakene til sykefravær, uførhet og utstøting fra arbeidslivet. Videre skal programmet sikre kunnskap om effektive virkemidler og styrke forutsetningene for at relevante utdanninger blir mer forskningsbaserte. Programmet skal prioritere forskning innen tre hovedområder og samspillet mellom disse. Det er helse, sosioøkonomisk status og spesielt utsatte grupper, de helserelaterte trygdeordningene og arbeidsplass, arbeidsmiljø og arbeidshelse. Dette er en langsiktig satsing som skal gå over ti år.

Personvern og cookies