Nytt om forskning

(2007)

Hva holder folk i arbeid?
Danske forskere skal forsøke å finne ut av hva det er som holder folk i arbeid og hvordan man kan få arbeidet til å fungere for dem som er sykmeldte. Den danske regjeringens mål er å redusere muskel/skjelettlidelser med 10 prosent, det skal de måle ved nedgang i sykefraværet. Men direktør Palle Ørbæk fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø mener at det er svært vanskelig å måle slik forhold. Ved langvarig smerte kan pasienten for eksempel bli deprimert med langtidssykmelding som resultat. Ørbæk peker på en svensk undersøkelse som viser at noen mennesker går på jobb selv om de har smerter. Det er bare 20 prosent av de yrkesaktive som ikke har vondt noe sted, nærmere 20 prosent har vondt ett sted og 60 prosent har vondt to steder eller mer. – Verken livsstil, alder eller familiestatus har noen avgjørende betydning for langtidssykefravær. Det er først når arbeidsmiljøet kommer inn i bildet at forskjellene blir tydelig, særlig gjelder dette personer med kort utdannelse.

Fabrikk for kvinner
Det svenske forsikringsselskapet AFA Försäkring skal finansiere et forskningsprosjekt som skal undersøke muligheten for å lage en konseptfabrikk for kvinner. Prosjektet skal se på om det er mulig å utvikle helsefremmende og effektive arbeidsplasser gjennom visualiserte modeller for produksjonssystem, som tar utgangspunkt i kvinners krav til gode industriarbeidsplasser. Spesielt vil man se på unge kvinners syn på fremtidens industriarbeid. Foruten forskere og personer med erfaring fra industriarbeid skal kvinner som vanligvis ikke jobber med produksjon delta i prosjektet.

Yngre og arbeidsulykker
Unge arbeidstakere, det vil si aldersgruppen 18 til 24 år, synes å være en utsatt gruppe arbeidstakere. De mangler erfaring og kan være mindre oppmerksomme på farer. Det er forskere ved IRIS i samarbeid med en prosjektgruppe, HMS-Rogaland, som har sett på skade- og ulykkesrisikoen for unge arbeidstakere i bygg og anleggsbransjen. Det er gjort lite forskning på dette området, men de studiene som finnes, viser at unge arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen er mer eksponert for skader enn de eldre. Til gjengjeld er det færre dødsulykker i denne aldersgruppen. Blant de yngre fant forskerne at feil bruk av maskiner og utstyr og feil utførelse av arbeidsoppgaven var vanligere årsak til skader enn hos de eldre.

Fast jobb gir bedre psykisk helse
Arbeidstakere som er midlertidig ansatt, har større risiko for psykisk sykdom og yrkesskader enn fast ansatte. Dette blir slått fast i en finsk forskningsrapport, skriver ledernett.no. Det finske arbeidsmiljøinstituttet har gått gjennom 27 vitenskapelige studier i forbindelse med rapporten. Det viser seg at de midlertidig ansatte har lavere sykefravær enn de faste, det tolkes som at de i større grad enn fast ansatte går på jobb selv om de er syke. At midlertidig ansatte har flere psykiske plager, kan skyldes større usikkerhet i forbindelse med jobbsituasjonen, men dette avhenger også av hvor stabil den midlertidige ansettelsen er.

Utsatte kvinner i industrien
AFA Försäkrings statistikk viser at kvinner i industriarbeid rammes av flere arbeidsulykker enn gjennomsnittet for kvinnelig arbeidskraft. For eksempel har næringsmiddelindustrien en høy ulykkesrisiko når det gjelder kvinnelig arbeidskraft. I samtlige industribransjer er det særlig kvinner som arbeider som maskin- og prosessoperatører, montører, slaktere, bakere, og konditorer som er spesielt utsatt. Statistikken viser også at en høy andel av det vanligste lange sykefraværet som skyldes muskel- og skjelettlidelser samt mentale diagnoser, rammer kvinner i yrkesgrupper i næringsmiddelindustrien, maskin- og metallvareindustrien og i tyngre industri.

Personvern og cookies