Nytt om forskning

(2008)

Skal sjefene være helter?
Skal vi tro en undersøkelse foretatt ved BI, forventer norske arbeidstakere at sjefene deres skal ha de samme egenskapene som superhelter. – Vi forventer nesten mer av lederne våre enn av våre helter, sier BI-forsker Jan Ketil Arnulf til nettstedet forskning.no. Undersøkelsen hans viser at folk flest mener at lederen skal være handlekraftig, utholdende, ha større psykisk stabilitet enn andre og være klok og modig. Det er omtrent det samme som de forventer av sine helter. Eneste forskjellen er at det aksepteres at ledere som lykkes, profitterer på sine egenskaper, det skal ikke heltene gjøre. Arnulf har intervjuet nærmere 800 studenter og ledere om hvilke forventninger de har til sine helter, ledere og til seg selv. Ut i fra svarene å dømme er det kanskje ikke så rart at mange ledere skuffer og ikke klarer å innfri forventningene.

Rene kloakkanlegg
Etter en omfattende sanering og delvis ombygging er Lillevik avløpsanlegg i Larvik kvitt de ansattes helseplager. Virksomheten har samarbeidet med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å finne frem til løsninger som kan gjennomføres. Tidligere forskning har vist at plager som kvalme, slapphet, hudutslett og rennende øyne først og fremst skyldes arbeid i støv fra tørket kloakkslam, skriver Arbeidstilsynet. Stikkord for tiltakene var hygiene, spesielt å forsøke å wfå alt som kunne medføre spredning av bakterier og støv overført til lukkede prosesser. Å bygge tørkeanlegg for å behandle slammet var vanlig på nittitallet, Lilleviks tørkeanlegg ble nå stengt. I stedet skal slammet pasteuriseres for å drepe bakterier og parasitter. For å holde smitterisikoen på et så lavt nivå som mulig, holdes hele anlegget pinlig rent. De ansatte bruker fullt verneutstyr, heldekkende drakt, munnbind, vernebriller og hansker, under rengjøringen.

Forsker på støyplager i barnehager
Högskolen i Gävle i Sverige gjennomfører nå et prosjekt som skal se på sammenhengen mellom støy og dårlig helse i førskoler og barnehager. Det største problemet blant de ansatte er tinnitus, en undersøkelse viser at en fjerdedel er rammet og mange har vært langtidssykmeldte eller har måttet slutte i jobben, skriver Arbetsmiljöupplysningen.se. Støy påvirker ikke bare hørselen, forskerne skal også måle tretthet og stress. Prosjektet skal vurdere en rekke metoder for å redusere støyen, alt fra å sette filtknotter på møblene til å benytte desibelmålere i form av store ører, lydisolerende plater i taket, matter på gulv og nedre del av veggene og pedagogiske virkemidler overfor barna. 15 førskoler i Umeå skal delta i prosjektet. Resultatene fra de forskjellige førskolene skal sammenlignes for å få en vurdering av effekten. Senere skal dette brukes i forbedringsarbeidet i barnehager og skoler.

Aktivitet best for vond rygg
Å være i normal aktivitet er det beste for vonde rygger. Såkalte mestringskontakter for de ansatte i bedriftene kan redusere sykefraværet med mer enn 25 prosent. Det har vært hevdet fra flere hold mange ganger tidligere, moderat aktivitet er den beste behandlingsmetoden for ryggsmerter, under forutsetning at det er avklart at det ikke ligger noe alvorlig bak plagene. Nå er det vist at enkle tiltak kan føre til en kraftig reduksjon av sykefravær som skyldes ryggplager. Erik L. Werner, kommuneoverlege og fastlege i Arendal, har i forbindelse med doktorgradsarbeidet sitt presentert et prosjekt der seks bedrifter pekte ut personer som hadde fått spesialopplæring om ryggsmerter, til å være mestringskontakter for ansatte med ryggplager. Samtidig hadde alle ansatte deltatt på kurs om vond rygg, skriver Arendal kommune. Ansatte med ryggplager ble oppfordret til å være i aktivitet og jobbe som normalt med noen lettelser i arbeidet. Tiltaket reduserte det totale sykefraværet med 27 prosent og det ryggrelaterte fraværet med 49 prosent i bedriftene som deltok i forsøket.

Personvern og cookies