Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Kvalitetssikrer løsemiddelanalyser
Av seks nordiske laboratorier som mottok prøver for bestemmelse av løsemidler i arbeidsatmosfæren, var det bare to laboratorier som fikk sine resultater godkjent. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) foretar årlige vurderinger av kommersielle og industrielle laboratorier som tilbyr arbeidsmiljøanalyser. Dette er ingen offentlig godkjenningsordning, det finnes ikke, men et kvalitetssikringsprogram. STAMIs referanselaboratorium lager prøver som består av forskjellige løsemidler i kjente mengder og laboratoriene som deltar, skal analysere dette, både kvalitativt og kvantitativt. Resultatene blir vurdert i forhold til et antall kriterier som er satt opp i samråd med Arbeidstilsynet og laboratoriene selv.

Graviditet og foreldrepermisjon
Liten systematikk i personalarbeidet og ad hoc-baserte beslutninger kan være en viktig årsak til dårlig behandling av gravide og foreldre i permisjon. Det viser en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet. Den belyser de problematiske erfaringene med graviditet og foreldrepermisjon for kvinner og menn i ulike deler av norsk arbeidsliv. Funn i rapporten peker på at både kulturelle forestillinger og faktisk praksis knyttet til foreldrepermisjon og tilpasning av arbeid og familieliv fremdeles i stor grad er basert på kjønn på tvers av ulike bransjer.

Prestasjonslønn gir trøbbel
Lønn som er basert på arbeidstakernes prestasjoner, skaper ofte flere problemer enn det løser, mener Bård Kuvaas, professor ved Handelshøyskolen BI. Kuvaas baserer sine uttalelser på flere studier av belønningssystemer i ulike norske organisasjoner og har også gjennomgått internasjonal forskning på området, skriver forskning.no. Prestasjonslønn virker bare på enkle, rutinepregede oppgaver med resultater som er lette å måle, for eksempel jordbærplukking og treplanting. Et slikt lønnssystem kan ha effekt på innsatsen, men ikke på medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter og evner. Det betyr at prestasjonslønn bare virker om medarbeidernes innsats var for lav. – Hvis innsatsen i utgangspunktet var høy nok og dårlige resultater skyldes manglende kunnskaper eller ferdigheter, vil et bonussystem virke ekstra demotiverende, påpeker Kuvaas. Det vil heller ikke øke kvalitet, innovasjon og nyskaping i virksomheten, medarbeiderne vil neppe gjøre mer enn det som er nødvendig for å få utbetalingen. Professoren mener at en god lønn som oppfattes som rettferdig og konkurransedyktig, er det beste.

Leger redde for å si fra
Sykehusleger synes det i økende grad er blitt vanskeligere å si fra om faglig utilfredsstillende forhold. Dette representerer en trussel for pasientsikkerheten og er et kraftig signal til sykehusenes administrative ledere om å få en bedre dialog med legene, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening. Legeforeningens forskningsinstitutt har intervjuet nærmere 1.000 leger i 2000 og 2004 som svarte på fire utsagn om faglig ytringsfrihet. Det viste seg at andelen som syntes det var vanskelig å si fra var betydelig. 24 prosent mente at man risikerte sank­sjoner fra avdelingsledelsen og 49 prosent regnet med tilsvarende reaksjoner fra den administrative ledelsen. 68 prosent mente at de ved å kritisere utsatte seg for stor personlig belastning, og en tredjedel fryktet at de kunne bli tvunget til å skifte arbeidsplass. For alle fire spørsmålene var det en markert økning fra 2002 til 2004 av andelen som mente at de risikerte sanksjoner.

Personvern og cookies