Nytt kjemi­- kalie­regelverk

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Europas nye kjemikalieforordning, REACH, ble vedtatt i EU i slutten av desember 2006. Regelverket er omfattende og har stor innvirkning på norske bedrifter.  
Kjemikalieregelverket inne­bærer en felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH-regelverket må inkluderes i EØS-avtalen før det vedtas i Norge. Forordningen trer i kraft 1. juni 2007. – I forbindelse med implementering av forordningen i Norge vil saken bli sendt ut på en høringsrunde hvor forholdet til dagens regelverk vil bli om­­talt, opplyser avdelingsdirektør Anne Beate Tangen i Miljø­verndepartementet. – Samtidig vil vi vurdere om det er behov for eventuelle tilpasninger i EØS-avtalen.

Ansvaret til industrien
Alle som produserer eller importerer kjemikalier til EØS-området, må rette seg etter de nye reglene. Etter en overgangstid på 12 til 14 måneder vil myndighetene oppheve dagens regelverk på området. Det vil være industrien som får ansvar for at kjemiske stoffer ikke utgjør en risiko for helse og miljø. Produsenter og importører får bevisbyrden for at stoffene er trygge. I dag er det myndighetene som har dette ansvaret. Regelverket medfører at produsenter, importører og bruk­ere ikke har lov til å omsette eller bruke de farligste stoffene før de er godkjente. Vedtaket om godkjenning skal fattes av EU-kommisjonen i samråd med medlemslandene. Statens forurensningstilsyn (SFT), som er den nasjonale myndighet på REACH-om­rådet i Norge, ønsker å opprette en informasjonstjeneste vedrør­ende regelverket på internett og vil samarbeide med norske aktører om dette.

Personvern og cookies