Nytt forslag om varslerparagraf

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Arbeidstakere har rett til å uttale seg om forhold som berører virksomheten de arbeider i og gjengjeldelse er forbudt. Dette er hovedregelen i forslaget til ny paragraf i arbeidsmiljøloven om ansattes ytringsfrihet og varslingsrett.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslaget til høring, med høringsfrist 23. mars i år. I forbindelse med vedtak av ny paragraf 100 om ytringsfrihet i Grunnloven i 2004, ble det foreslått å lovregulere de ansattes ytringsfrihet. En paragraf i den nye arbeidsmiljøloven som gjelder forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling (§ 2-4) ble vedtatt sommeren 2005. Iverksettelsen av denne paragrafen ble utsatt inntil videre under forutsetning av at innholdet i paragrafen ble nærmere utredet og lagt frem for Stortinget i løpet av våren 2006.

«Lojal» er fjernet
Det nye forslaget til varslerparagraf er mer omfattende enn den som ble vedtatt i to korte avsnitt for et halvt år siden, selv om innholdet stort sett er det samme. Forslaget innebærer blant annet at arbeidstaker også har rett til å ytre seg om politiske og faglige spørsmål. Men Ytringen (om forhold som berører virksomheten; red.anm.) skal ikke skape unødig risiko for skade på arbeidsgiverens saklige og tungtveiende interesser. Det opprinnelige forslaget fra regjeringen Bondevik om å varsle på en lojal måte er helt forlatt i det nye lovforslaget. Denne formuleringen ble blant annet kritisert for å være for uklar og overlate for mye til arbeidsgivers egen tolkning.

Må være forsvarlig
Særbestemmelsen om rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er beholdt, men bestemmelsen om at… der dette ikke er i strid med annen lov… er strøket i det nye forslaget. Isteden heter det at Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Dette punktet er videre utdypet i flere underpunkter i paragrafen. Blant annet skal varslingen til media bygge på et forsvarlig grunnlag, forholdene skal ha allmenn interesse og arbeidstaker skal først ha varslet internt der det er hensiktsmessig. Intern varsling innebærer å si fra i samsvar med bedriftens retningslinjer eller til ledelsen der det ikke finnes slike retningslinjer. For øvrig får arbeidsgiver i følge lovforslaget plikt til å sette i verk tiltak som legger forholdene til rette for varsling av kritikkverdige forhold i tilknytning til bedriftens HMS-arbeid. Det kan være å lage retningslinjer for varsling eller andre tilsvarende tiltak.

Arbeidsgivers plikt
Forbudet mot gjengjeldelser ved varsling utvides til å gjelde alle slags ytringer i ansettelsesforhold. Dersom arbeidstaker mener at hun eller han har vært utsatt for slik gjengjeldelse, må arbeidsgiver gjøre det sannsynlig at dette ikke var noen reaksjon på ytringen eller varslingen. Den som blir utsatt for gjengjeldelse kan kreve oppreisning og økonomisk erstatning. Det foreslås videre å legge ned forbud mot instrukser om taushetsplikt når det gjelder opplysninger som allmennheten har krav på innsyn i etter offentlighetsloven eller annen lov. Arbeidsmiljø – nr.1 – 2006

Personvern og cookies