Nye bøker fra arbeidslivet

(2007)
Det er stor bredde i forlagenes bokutgivelser, og bøkene som presenteres i dette nummeret av Arbeidsmiljø viser en del av dette litteraturspekteret.
Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet Forfattere: Ståle Einarsen og Harald Pedersen
I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler. I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. Forlag: Gyldendal Akademisk, Arbeidsliv ISBN nr. 978-82-10-04920-0 Pris: Kr 398,-

Fra ord til handling Forfattere: Kaas, Kaggestad, Kristiansen, Hekneby, Torvik, Ulseth og Wersland 

«Fra ord til handling» viser at det er tilnærmet det samme som skal til for å lykkes uansett arena eller bransje. I denne boken presenterer Dag Kaas, Hans Trygve Kristiansen og Johan Kaggestad den grunnleggende filosofien bak prestasjonstenkningen i norsk toppidrett og i næringslivet. Forfatterne viser at det er samspillet mellom flere faktorer som påvirker resultatet, og som i sum kan gi bedre resultater. For eksempel påpeker de at en klar ideologi og en etablert treningskultur i seg selv ikke er nok for å utvikle varige prestasjoner. God kommunikasjon, målrettethet, organisatorisk kompetanse, skaperevne og utviklingsorientering er vesentlige momenter i en prestasjonskultur. Boken henvender seg til alle som genuint ønsker å utvikle seg positivt, enten som ledere eller som medarbeidere, og som samtidig ønsker å bidra til forbedrede resultater i det «laget» de er en del av. Forlag: Cappelen ISBN: 978-82-02242-73-2 Pris: Kr 349,-

Fasett-mennesket. Personlighet og rolle Forfatter: Paul Moxnes 

Hvem er jeg? er et viktig spørsmål ikke bare for ungdom under oppvekst, men også for voksne som ønsker videreutvikle seg, for eksempel i ledelse. Psykologiprofessor Paul Moxnes dukker i denne boken ned i de store spørsmål og konstaterer at personlighet og atferd kan endres og, hvis forholdene legges til rette, skape bedre liv, ledelse og samspill. Boken inneholder helt nye faglige bidrag til forståelsen av rolle og personlighet. Den gir en både bred og dyp framstilling av psykologiske tema forelest på et av Norges mest kjente og anerkjente lederutviklingskurs, «Samspill og ledelse» ved Handelshøyskolen BI. At boken tar for seg store og viktige tema gjør den lærerik, treffende og utfordrende. «Fasettmennesket» henvender seg til alle som vil lære om ulike sider av personligheten, og til ledere, personalansvarlige, coacher og konsulenter som ønsker å forstå og forbedre det mellommenneskelig samspillet. Studenter i psykolog og pedagogikk, lederutdanninger og i personaladministrative utdanninger vil også ha nytte av boken. Forlaget Paul Moxnes, Oslo. ISBN 978-82-91558-04-2 Pris: Kr 349,-

Endring i arbeidsforhold Styringsrett og arbeidsplikt Forfatter: Jan Fougner 

Rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett er det sentrale spørsmålet i denne boken. Hva kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere av nye oppgaver? De norske reglene skiller seg fra de svenske og danske. Denne boken handler om rekkevidden av arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers oppgaver. Problemet er klassisk innen arbeidsretten, men er aktualisert og har kommet i et nytt lys særlig gjennom virksomhetenes økte omstillingsbehov. Både i offentlig og privat sektor er virksomhetene i en tilnærmet kontinuerlig omstillingsprosess, samtidig som de færreste arbeidsavtaler regulerer adgangen til å endre arbeidstakernes oppgaver. Boken undersøker rekkevidden av og fremgangsmåten ved utøvelse av arbeidsgivers endringsadgang. Norsk arbeidsrett skiller seg her radikalt fra den i våre naboland Danmark og Sverige. Boken har derfor også et komparativt perspektiv, hvor problemstillingene belyses ved en sammenstilling av de respektive nordiske lands løsninger. Boken egner seg så vel for praktikere som teoretikere, herunder både dommere, advokater, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Forlag: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-01157-8 Pris: kr 469,-

Å bygge en arbeidsplass Håndbok for HMS og deltakelse i byggesaker  

Forfattere: Bibba Benum, Kai Gustavsen, Bjørn Tore Larsen, Hans Martin Mathisen, Aase Rokne En enkel håndbok til praktisk nytte for alle aktører i virksomhetene som blir berørt av en byggesak. Den skal være en innføring i byggeprosessen, gi råd om involveringsprosesser, gi føringer på best mulig løsning, gi innblikk i byggetegninger mv. Den skal svare på blant annet disse utfordringene og spørsmålene: · Hvordan sette opp gode kravspesifikasjoner? · Tas det nok hensyn til ergonomi, kroppens begrensninger og muligheter, ved romutforming? · Tas det tilstrekkelig hensyn til god energibruk? · Enkel innføring i å forstå tegninger. Forlag: GyldendalAkademisk, Arbeidsliv ISBN nr. 978-82-05-34752-6 Pris: Kr 349,-
Personvern og cookies