Nye bøker fra arbeidslivet

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Følelser i organisasjoner, det mobile arbeidslivet og organisasjonsteori fra forrige århundres start. Tre nye bøker for deg som interesserer deg for arbeidsmiljø.
Prinsippene for vitenskapelig bedriftsledelse. Frederick W. Taylor
Frederick W. Taylor er blitt kalt den amerikanske organisasjonsteoriens pioner, og hans tanker er blitt gjenstand for vekselvis beundring og avsky opp gjennom det 20. århundret. Nå foreligger boken fra 1911 for første gang på norsk. Gjennom tidsstudier, spesialisert overvåking, standardisering av redskaper og arbeidsmetoder skulle produktiviteten økes og «idealfabrikken» skapes; det er dette som har gitt opphavet til begrepet taylorisme – og som skulle finne sin anvendelse ikke bare i industrien, men i hjemmet, på skolen, i kirken, politikken, forskningen, det frivillige arbeidet og gårdsdriften. De siste tiårene har det vært en renessanse for hans tanker. Gjenoppdagelsen av Taylors tankegods har nå mer vært knyttet til teksten som kilde til historisk selvrefleksjon. Særlig gjelder dette vårt forhold til tid, penger og arbeidsetikk – men også våre tallrike forsøk på å finne frem til det ene rette svar på styringsproblemer. Vidarforlaget. 159 sider. ISBN: 82-7990-031-4

Kan organisasjoner føle? Frode Nyeng og Grete Wennes (red.)
I denne boken drøftes blant annet ledelse som forførelse, hvordan organisasjoner produserer samvittighet, hvordan sure gubber utgjør en forretningsnorm og på hvilken måte bedrifters identitet konstrueres gjennom forbrukerens følelser. Videre diskuteres ufølsomme metaforer og følsom kroppslighet ut fra både pragmatiske, funksjonelle, symbolske og eksistensielle perspektiver. Gjennom følelser aktiviseres nye blikk på organisasjonslivet – og på bedrifters verdimessige rolle i samfunnet. I boken samles en rekke ulike forskningsbidrag fra mange fagfelt for å belyse og klargjøre hvordan fokus på følelser kan skape en større forståelse av arbeidslivets mangfoldige praksis. Redaktørene leder inn i et nytt teoretisk landskap, ikke minst sett i lys av den rasjonalisme som lenge har preget fagområdet og ønsker med boken å åpne for å se menneskers følelser i arbeidslivet. Cappelen Akademisk forlag. 316 sider. ISBN: 82-02-25670-4

Hvor skal jeg sitte? – Om å lykkes i det mobile arbeidslivet. Jan Kristian Karlsen og Marius Langseth.
Boken handler om hvordan mobile arbeidsformer kan gi økt verdiskapning. Forfatterne prøver å gi en beskrivelse av hva man skal fokusere på, og hvordan man oppnår økt lønnsomhet og en bedre arbeidsdag ved bruk av slike arbeidsformer. Forfatterne setter opp et fotballag som metafor, hvor man følger kjente regler, laget må ha en struktur, strategi og rollefordeling, men der spillerne gis en viss frihet og foretar varierte bevegelsesmønstre. Den mobile medarbeider må mestre mobile IT-verktøy, skiftende omgivelser og varierte bevegelses- og reisemønstre. Noen av spørsmålene de tar opp er hvordan man skal styre tilgjengelighet, hva som er best av kontor og åpent landskap, hvor mye det er å spare på å jobbe mobilt, hvordan man skal bruke mobile IT-løsninger og hvordan man skal redusere mengden av e-post og interne møter. Cappelen Akademisk forlag. 157 sider. ISBN: 82-02-24377-7

Personvern og cookies