Nye bøker fra arbeidslivet

Tekst: Vemund Jensen (2006)
Hummer og kanari denne gang. Tyngre lovlektyre blandet med filosofi, økonomi og samfunnsdebatt.

Arbeidsmiljøloven – Kommentarutgave Jan Fougner og Lars Holo
Så kommer endelig Universitetsforlagets kommentarutgave til den nye arbeidsmiljøloven. Jobber du med arbeidsrett er denne mursteinen av en bok eller konkurrenten Damms like omfangsrike Arbeidsrett.no obligatorisk i bokhylla. Her skriver to av landets ledende arbeidsrettsadvokater fyldige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i den nye loven. Det vises til den gamle loven, andre lover og regler, forarbeider til loven, tidligere rettssaker og EU-direktiver. Boken gir også fri tilgang til en elektronisk versjon av loven og har et lovspeil. Dette er boken for folk som har behov for grundig innsikt i arbeidsmiljøloven. For menigmann finnes det enklere tilgjengelige kommentarutgaver. Universitetsforlaget. 1317 sider. ISBN: 82-15-00759-7

«ingen kommer undan politiken… » – Festskrift til Ebba Wergeland på sekstiårsdagen Håkon Lasse Leira (red.)
I forbindelse med yrkesmedisiner og samfunnsdebattant Ebba Wergelands 60-årsdag ble dette festtidskriftet gitt ut. Venner, kollegaer, med- og motdebattanter har bidratt med 25 artikler som på forskjellige måte belyser Ebba og hennes virke. Artiklene kretser hovedsakelig rundt temaene arbeid og helse, kvinnekamp og palestinasaken. Her er bidrag fra blant annet Tor Obrestad, Steinar Westin, Håkon Lasse Leira, Kjersti Ericsson, Magnhild Folkvord, Mads Gilbert og Thorvald Steen Forlaget Transit. 280 sider. ISBN: 82-7596-059-2
Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen – Artikler i utvalg Ebba Wergeland
Også denne boken er gitt ut i forbindelse med Wergelands 60-årsdag, men her er det arbeidsmedisineren selv som står for artiklene med meningsytringer fra de siste 15 årene. Her er det mye ramsalt kritikk og spennende synspunkter på den nye arbeidsmiljøloven, NAV-reformen, IA-avtalen, det norske sykefraværet, undergraving av trygdeordninger, fleksibelt arbeidsliv, sekstimersdag og om å blande fag og politikk, som hun selv har vært kjent for å gjøre. I tillegg får du den første arbeidsmiljøloven, Fabrikkarbeiderloven, fra 1892 og forarbeider til denne. Forlaget Transit. 219 sider. ISBN: 82-7596-050-9
Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 2005 Tor Mehl, Jon Gisle og Elin Nykaas
Dette er ganske enkelt en domssamling som inneholder alle dommer og kjennelser som ble avsagt av Arbeidsretten i løpet av 2005. I sak for sak gjennomgås de aktuelle bestemmelsene i saken, tvisteforløpet, saksøkers og saksøktes anførsler, arbeidsrettens syn på saken og selve domsslutningen. Boken inneholder også et saksregister, hvor man enkelt finner frem til typiske stridstemaer i de forskjellige arbeidstvistene det året. Universitetsforlaget. 422 sider. ISBN: 82-15-00992-1
Varslere – Om arbeidstakere som sier ifra! Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad
Denne boken er basert på to varslerstudier; en dybdestudie av arbeidstakere som har opplevd represalier fordi de ytret seg og den største norske breddeundersøkelsen av varsling i Norge hittil. Forfatterne diskuterer hvorfor folk blir varslere, omfanget av varsling og hva som skjer når noen varsler. Hva kan forklare taushet og aksept av seksuelle overgrep og korrupsjon? Rådene i boken er rettet til både arbeidsgivere, arbeidstagere og politiske myndigheter. Forfatterne understreker at mange varslersaker får positive konsekvenser og ønsker at boken skal bidra til at det å varsle avdramatiseres og verdsettes. Gyldendal Akademisk. 193 sider. ISBN: 82-05-35330-1
Se gorillaen – Etikk for arbeidslivet Øyvind Kvalnes
I denne boken beskriver og diskuterer filosofen Øyvind Kvalnes etiske dilemmaer i arbeidslivet. Boken gir leseren begreper og metoder for hvordan den enkelte kan kjenne igjen og analysere egne etiske dilemmaer. Hver av bokens ni kapitler innledes med et dilemma, en situasjon hvor en person må foreta et valg mellom tilnærmelsesvis likeverdige alternativer. Valget mellom å legge hovedvekt på konsekvens eller rettigheter ved beslutninger tas opp. Temaer som varsling, utpressing og korrupsjon diskuteres, og er vi egentlig så egoistiske som mange vil ha det til? Øyvind Kvalnes er daglig leder for Humanistisk Akademi i Oslo. Universitetsforlaget. 186 sider. ISBN: 82-15-00952-2
Humankapital og HMS-økonomi – Strategiske perspektiver og praktisk veiledning Arne Sandervang
Boken handler om hvordan offentlige og private virksomheter kan sørge for å ta godt vare på de ansattes helse, det interne arbeidsmiljøet og allmenn menneskelig sikkerhet samtidig som de er opptatt av sunn økonomi og lønnsomhet. Det er de økonomiske konsekvensene av arbeidet med HMS man skal lære å få frem i lyset. Boken gir mange eksempler på modeller og systemer for HMS-økonomisk praksis. Første del av boken er mer teoretisk rettet før vi går over i det mer praktiske. Kommuneforlaget. 237 sider. ISBN: 82-446-1146-4
Daglig leders stillingsvern – Samspill og konflikt mellom arbeidsrett og selskapsrett Terese Smith Ulseth
Boken omhandler rettsspørsmål knyttet til daglig leder i et aksje- og allmennaksjeselskap. Emnet angripes både fra et selskapsrettslig og et arbeidsrettslig ståsted. Boken bringer et nytt perspektiv på daglig leders rettsstilling gjennom å se disse to rettsområdene i sammenheng. Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven og gjennom etterlønnsavtaler beskrives og analyseres. Spørsmål knyttet til oppsigelse drøftes i detalj, herunder krav til daglig leder og styrets oppgaver. Universitetsforlaget. 400 sider. ISBN: 82-15-00863-1
Ansatt, oppsagt, avskjediget? Gro Granden
Boken gir en enkel innføring i de viktigste reglene i den nye arbeidsmiljøloven som angår ansettelse og opphør av arbeidsforhold. Her gis tips og innspill til hvordan man håndterer ulike situasjoner omkring inngåelse og opphør av arbeidsforhold og midlertidig ansettelse. Boken tar også for seg regler og nyere rettspraksis ved virksomhetsoverdragelse, sett i lys av blant annet SAS-Braathens-dommen. Ansatt, oppsagt, avskjediget? henvender seg i hovedsak til tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre ansatte. Gyldendal Akademisk. 200 sider. ISBN: 82-10-04823-6
Personvern og cookies