Ny velferdsetat klar i 2006

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Arbeidet med den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) som skal erstatte nåværende trygdekontor, arbeidskontor og deler av sosialkontorets funksjoner, er i rute. Departementsråd Tor Saglie er utnevnt til leder for etaten.
Arbeidet med den nye etaten er tidkrevende. Selve etaten vil bli etablert i løpet av annet halvår 2006. Innen 2010 skal det være etablert felles NAV-kontorer med en felles førstelinjetjeneste i alle landets kommuner, de skal avløse dagens tredelte velferdsordning. – Unntakene kan bli de helt små kommunene der det kan bli aktuelt med et samarbeide kommunene mellom, opplyser Saglie.

Store utfordringer
Velferdskontorene, slik brukerne skal møte dem, kan bli organisert noe forskjellig fra kommune til kommune. I dag er det store forskjeller i organiseringen når det gjelder sosialkontorene, det vil bli lagt opp til avtaler med hver enkelt kommune på dette området. Blant annet er det ikke avklart hvor mange av sosialkontorets funksjoner som skal overtas, ut over statlige støtteordninger som bostøtte og introduksjonsprogram for flyktninger. Omorganiseringen medfører store utfordringer for de ansatte, mange av dem får nå helt andre arbeidsoppgaver enn de har hatt tidligere. De er trukket aktivt med i arbeidet, det er laget en egen omstillingsavtale og et omfattende kompetanseutviklingsprogram er satt i gang. Det skal etableres en ny faglig plattform for dem som skal møte brukerne, de som skal arbeide i førstelinjetjenesten på de nye kontorene får krevende oppgaver.

Ingen mister jobben
Tor Saglie kan garantere at ingen skal miste sitt arbeid som en konsekvens av omorganiseringen. Den rasjonaliseringsgevinsten og de frigjorte ressursene som sammenslåingen av etatene vil medføre, skal i stedet gi brukerne bedre tjenester. Det innebærer blant annet at folk skal slippe å føle seg som kasteballer i et uoversiktlig system, de skal få en saksbehandler å forholde seg til i det samlede velferdsapparatet. Enkle funksjoner skal gå mer automatisk og dermed raskere, ressursene skal rettes mot dem som har større behov. Blant annet vil det bli laget individuelle planer for personer som trenger hjelp og stimulans for å komme tilbake til arbeidslivet.

Forenkler regelverket
Parallelt med arbeidet med NAV har Arbeids- og sosialdepartementet startet arbeidet med en ny stortingsmelding på arbeids- og velferdsområdet. Saglie opplyser at denne meldingen skal tydeliggjøre og forenkle regelverket som omfatter arbeid, trygd og sosialtjenester. Regelverket på området er svært komplekst, så dette er en forutsetning for en vellykket velferdsreform. Tor Saglie får med seg trygdedirektør Arild Sundberg og arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke som assisterende direktører i interimsorganisasjonen som skal fungere inntil NAV er etablert i annet halvår 2006. Regjeringsskiftet får ingen betydning for arbeidet med den nye velferdsforvaltningen, dette er et arbeid som har vært høyt prioritert av alle partier i Stortinget. Arbeidsmiljø – nr.7 – 2005

Personvern og cookies