Ny tvisteløsningsnemnd

(2006)

Fra 1. januar kan arbeidsgiver og arbeidstaker bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en ny tvisteløsningsnemnd for avgjørelse.
Regjeringen har fastsatt en forskrift med nærmere bestemmelser om tvistenemndas oppnevning og virksomhet. Ny arbeidsmiljølov krever at det opprettes en ny tvisteløsningsnemnd som skal behandle tvister om rett til bli fritatt for overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte. Tvistenemnda vil få myndighet som i dag dels er tillagt Arbeidstilsynet og dagens nemnder for tidskonto- og utdanningspermisjon som nå opphører. Regjeringen har bestemt at dette skal være en partssammensatt nemndsordning, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Den nye tvistenemnda vil bestå av tre faste medlemmer, hvorav en arbeidslivskyndig leder med juridisk embetseksamen, samt en representant fra hver side i arbeidslivet. I tillegg skal nemndas leder sørge for at det i den enkelte tvist oppnevnes to medlemmer etter forslag fra hver av tvistens parter. Det har vært en viktig forutsetning at tvisteløsningsnemnda skal ha en representativ sammensetning som skal sikre bred forankring av nemndas avgjørelser. Forskriften om tvistenemndas virksomhet inneholder en rekke saksbehandlingsregler, blant annet frister for når en tvist må fremmes for nemnda. Arbeidstilsynet skal være sekretariat for nemnda. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006
Personvern og cookies