Ny svensk metode måler helse og produktivitet

Tekst: Paul Norberg (2005)

 

Nå kan sammenhengen mellom de ansattes helse og virksomhetens økonomi/produktivitet måles i tall. Karolinska Institutet i Stockholm har presentert en mangeårig studie av fire store verksteder i Sverige.

For å måle sammenhengen mellom produktivitet og helse, har forskerne ved Karolinska Institutet sjekket de ansattes helse på bakgrunn av såvel kvalitative mål, om hvordan de selv opplever sin helse, som kvantitative mål; det vil si faktisk arbeidet tid og sykefravær. – Det hjelper lite å bare måle en virksomhets sykefravær, hvis målet er å se sammenhengen mellom helse og produktivitet, sier professor Irene Jensen, som har ledet den såkalte AHA-studien (Arbete och Hälsa).

Målemetoden
– Vi finner tydelige funn på at investeringer i helse og forbedringer i helsesituasjonen er sterkt koplet opp mot virksomhetens produktivitet. Det er da også ganske logisk. Men å finne fram til selve målemetoden har vært vanskelig, og tatt hele fem år, forteller Irene Jensen. De fire virksomhetene som forskerteamet har studert, er Store Enso i Skutskär, Värø Bruk, Volvo lastvagnar og Sandvik. Målemetoden har vært slik: De ansatte har svart på fem spørsmål om sin egen helse. Svarene er veid opp mot bedriftens data for det totale sykefraværet. Slik har forskerne funnet fram til en arbeidskraftindeks, som lettest kan beskrives som et gjennomsnitt av de ansattes arbeidsmuligheter. Dette blir så koplet opp mot bedriftens produksjon; hvor mye som blir produsert og kvaliteten på det som produseres. Irene Jensen mener det er mulig å bruke denne metoden i hvilken som helst virksomhet, og fordelen er at dette er en svært enkel metode for å få svar på bedriftens «helsetilstand». – Det kan være en ulempe at vi får en noe krass kopling mellom helse og økonomi. Det te kan føre til at arbeidsgivere blir mer restriktive ved rekruttering, og kun ansetter fullt friske personer. På en annen side er jo helse en form for «ferskvare», som enhver arbeidsgiver hele tiden må jobbe med, sier Irene Jensen. (Kilde: Det svenske magasinet Arbetsliv) Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies